Изходящ № 24-29629-29.10.2019 г.

Версия за печатВерсия за печат
статус: 
Актуално
Срок на уведомлението: 
14 дни
Дата на отпубликуване: 
20.11.2019
ДО ОБЩИНА ВАРНА ДО: ЕВГЕНИ НИКОЛАЕВ ИЛИЕВ УЛ. ШЕЙНОВО, № 8, ДО: ЛИЛЯНА ЙОРДАНОВ ИЛИЕВА –АЙРАКСИНЕН УЛ. ШЕЙНОВО, № 8, ДО: ПАВЛИНКА ИВАНОВА ИЛИЕВА УЛ. ШЕЙНОВО, № 8, ДО: ФИЛИПА – ДАРАСТА СВЕТЛОЗАРОВА ЧОРБАДЖИЕВА УЛ. ШЕЙНОВО, № 8,
Документи: 
Публикация на:: 
Варна

На основание чл. 61, ал. 1 от Административнопроцесуалния кодекс (АПК), във връзка с чл. 54, ал. 4 от Закона за кадастъра и имотния регистър (ЗКИР), Ви уведомявам, че по повод постъпило заявление рег. № 01-396440-02.09.2019 г., подадено на основание чл. 51, ал. 3 от ЗКИР, е издадена заповед № 18-11263-29.10.2019 г. на началника на Служба по геодезия, картография и кадастър (СГКК) - ГР. ВАРНА, с която е одобрено изменението на кадастралната карта и кадастралния регистър на недвижимите имоти на гр. Варна за поземлен имот с идентификатор 10135.1507.245, поземлен имот с идентификатор 10135.1507.237, сграда с идентификатор 10135.1507.237.1, сграда с идентификатор 10135.1507.237.2, поземлен имот с идентификатор 10135.1507.238, сграда с идентификатор 10135.1507.238.1, сграда с идентификатор 10135.1507.238.2, състоящо се в изменение на одобрената КККР е във връзка с отразяване границите на ПУП – ПРЗ за УПИ XIX-1907, кв. 6, 8- ми м.р. гр. Варна.

 

В кадастралния регистър на недвижимите имоти сте записан като собственик или носител на друго вещно право върху един или повече от посочените имоти.

В двуседмичен срок, считано от датата на получаване на настоящето уведомление, Ви се предоставя възможност да се запознаете със Заповед № 18-11263-29.10.2019 г. на началника на СГКК - ГР. ВАРНА и скицата – проект към нея.

 

Приложение: Заповед № 18-11263-29.10.2019 г.

 

                                                                    НАЧАЛНИК НА СГКК – ГР. ВАРНА:…………………

                                                                                                                   / инж. Красимира Божкова /