Изходящ № 24-29427-25.10.2019 г.

Версия за печатВерсия за печат
статус: 
Актуално
Срок на уведомлението: 
14 дни
Дата на отпубликуване: 
23.11.2019
Георги Медаров
Документи: 
Публикация на:: 
Софийска област

Във връзка с искане № 01-396864 - 02.09.2019 г. от Цветко Лазаров Петков и на основание чл. 35б, ал. 1, т. 1 от Закона за кадастъра и имотния регистър (ЗКИР), Ви уведомявам, че със Заповед № 18-11185-25.10.2019 г. на Началника на СГКК  е открито производство по създаване на кадастрална карта и кадастрални регистри за район, състоящ се от поземлен имот: дворно място с пространство от 525 кв.м. в землището на село Белица, община Ихтиман, Софийска област в границите на околовръстен строителен полигон на махала „Шуглеовци“, одобрен с Решение № 84/11.08.1987г. на Софийски окръжен народен съвет, при граници и съседи по документ за собственост: улица, наследници на Георги Медаров и мера.

Правоспособното лице, на което се възлага изработването на кадастралната карта и кадастралните регистри за определения район е  „МАП ПРОДЖЕКТ” ЕООД, управлявано и представлявано от Александър Георгиев Милчев с ЕГН 8611039340, вписан в регистъра на правоспособните лица със Заповед № РД-15-95 от 14.08.2012 г. на Изпълнителния директор на Агенцията по геодезиа, картография и кадастър.

Заповедта подлежи на обжалване пред Административния съд – Софийска област по реда на Административнопроцесуалния кодекс в 14-дневен срок от съобщаването й.                          

 

        Началник на СГКК – Софийска област: ........…………………

                                                                                                                      / инж.Светломира Славова /   

 

Дата на поставяне на табло:  08.11.2019 г.

 

Дата на сваляне от табло: 22.11.2019 г.