Изходящ № 24-29373-25.10.2019 г.

Версия за печатВерсия за печат
статус: 
Актуално
Срок на уведомлението: 
14 дни
Дата на отпубликуване: 
13.12.2019
ЛАТИФ ЙОЗДЖАН С. РАВНО СЕЛО НЕДЖМЕТИН ЗЮЛКЯРОВ ФЕРАДОВ ГР. ТЪРГОВИЩЕ КВ. „ЗАПАД“ БЛ.36 ВХ.В ЕТ.6 АП. 57
Документи: 
Публикация на:: 
Търговище

На основание чл. 49а, ал.1 от Закона за кадастъра и имотния регистър (ЗКИР) Ви уведомяваме, че с протокол № 55 от 25.10.2019 г. на СГКК - ГР. ТЪРГОВИЩЕ са приети кадастралната карта и кадастралните регистри на поземлен имот с идентификатор 61251.501.9 находящ се в землището на с. Равно село, общ. Антоново, обл. Търговище.

Материалите са на разположение в СГКК - ГР. ТЪРГОВИЩЕ.

 

    В 14-дневен срок считано от датата на залепването на уведомлението на таблото в приемната на СГКК - Търговище  и публикуването му на електронната страница на Агенцията по геодезия, картография  и кадастър можете да направите писмени искания и възражения по приетите кадастрална карта и кадастрални регистри пред Службата по геодезия, картография и кадастър – Търговище.

 

 

 

 

 

 

Началник на СГКК – СГКК ГР. ТЪРГОВИЩЕ:…………………

/ инж. Рени Митева /

 

 

Дата на поставяне на таблото: 28.11.2019г.

 

Дата на сваляне от таблото: 13.12.2019г.

 

Длъжностно лице: Бистра Бончева – гл.спец. АО