Изходящ № 24-28628-18.10.2019 г.

Версия за печатВерсия за печат
статус: 
Актуално
Срок на уведомлението: 
14 дни
Дата на отпубликуване: 
23.11.2019
Светла Деянова Донева Горянка Николова Драганова
Документи: 
Публикация на:: 
Софийска област

На основание чл. 49, ал. 1 от Закона за кадастъра и имотния регистър (ЗКИР), Ви уведомявам, че с протокол № 21-895-18.10.2019 на СГКК – Софийска област са приети кадастралната карта и кадастралните регистри на обект: „Поземлени имоти с идентификатори 02899.239.9938 и 02899.239.9939 в околовръстен строителен полигон „Голямо равнище - Сврака“, село Батулия, община Своге, Софийска област”,  открито производство със Заповед № 18-4775- 08.05.2019 г. на Началника на СГКК – Софийска област.

В 14-дневен срок от получаването на настоящото писмо можете да направите справка по приетите кадастрална карта кадастрални регистри в СГКК – Софийска област, както и да подадете писмени възражения за допуснати непълноти или грешки.

 

 

 

  Началник на СГКК – Софийска област: ........…………………

                                                                                                                      / инж.Светломира Славова /     

 

 

Дата на поставяне на табло: 08.11.2019 г.

 

Дата на сваляне от табло: 22.11.2019 г.