Изходящ № 24-27784-10.10.2019 г.

Версия за печатВерсия за печат
статус: 
Актуално
Срок на уведомлението: 
14 дни
Дата на отпубликуване: 
25.10.2019
До: "ВИДЕНОВ ГРУП" ООД гр. Ямбол, бул. „ЕВРОПА“ № 21 До: "ДОМОСТРОЕНЕ" АД - гр. ЯМБОЛ област Бургас, община Несебър, гр. Несебър, п.к. 8230, ул. "Крайбрежна" № 10
Документи: 
Публикация на:: 
Ямбол

В изпълнение на чл.61, ал.1 на Административно процесуалния кодекс с настоящето Ви  уведомяваме, че по повод на постъпила молба с вх. № 01-372891-19.08.2019 г., подадена от "ВИДЕНОВ ГРУП" ООД, чрез пълномощник ТОДОР ИЛИЕВ ТЕНЕВ на основание чл.56, ал.1 от Наредба № РД-02-20-5 от 15.12.2016 г. за съдържанието, създаването и поддържането на кадастралната карта и кадастралните регистри е извършено изменение на КККР на основание чл.51, ал.1, т.1, във връзка с чл.53а, т.3 от ЗКИР, засягащо сгради с идентификатори: 87374.511.31.1 /Друг вид производствена, складова, инфраструктурна сграда/, 87374.511.29.6 /Промишлена сграда/ и 87374.511.485.3 /Друг вид производствена, складова, инфраструктурна сграда/, находящи се в гр. Ямбол, „ИНДУСТРИАЛНА ЗОНА”, за които в кадастралния регистър на недвижимите имоти сте вписани като собственици или носители на други вещни права върху един или повече от посочените имоти.

Изменението се състои в заличаване от КККР на гр. Ямбол на сгради с идентификатори: 87374.511.31.1, 87374.511.29.6 и 87374.511.485.3, съгласно Удостоверение с изх. № 2801-15168/13.08.2019 г., издадено от Община Ямбол, с цел актуализиране на КККР на гр. Ямбол.

Изменението подлежи на обжалване в 14-дневен срок на основание чл.149, ал.1 от АПК  пред Административен съд - Ямбол, чрез СГКК - Ямбол.

 

 

 

ПГ/                                                                                           Началник на СГКК - гр. ЯМБОЛ:…………………

                                                                                                                                                  /инж. Р. Христова/

 

Подписаният..............................................................................................................................................., адресат / представител на адресата удостоверявам, че получих на ръка настоящото уведомление и описаните в него приложения.

 

Дата на получаване: .................................                                                                Подпис:.....................

 

На основание чл.61, ал.3 от АПК, уведомлението да се постави на таблото в СГКК - Ямбол и да се публикува на електронната страница на Агенцията по геодезия, картография и кадастър.

*Дата на поставяне на таблото: 10.10.2019 г.

Дата на сваляне от таблото: 25.10.2019 г.

Длъжностно лице: ................................................

                     (име, фамилия - длъжност; подпис)

* Текстът се изписва, в случай че е налице хипотезата по чл.61, ал.3 от АПК.