Изходящ № 24-27592-09.10.2019 г.

Версия за печатВерсия за печат
статус: 
Актуално
Срок на уведомлението: 
14 дни
Дата на отпубликуване: 
24.10.2019
До: ВСИЧКИ СОБСТВЕНИЦИ на апартаменти на адрес гр. Ямбол, ул. “Ангел Кънчев” № 20: ДИМИТЪР СТАНЧЕВ ДИМИТРОВ ДЕЯН ГЕОРГИЕВ ГЕОРГИЕВ МАРИЙКА ЙОРДАНОВА МИХАЛЕВА ПЕТКО КОЛЕВ КАЛЪПОВ АНГЕЛ ИВАНОВ СТОЯНОВ ИВАН ГЕОРГИЕВ ИВАНОВ ГЕОРГИ ДИМИТРОВ ВЕЛЕВ СТОЯНКА СЛАВОВА ИВАНОВА ЗЛАТКА КОЛЕВА КАЛЪПОВА ИВАН МИРКОВ ИВАНОВ ДОЧКА ИЛИЕВА МИРКОВА чрез ИЛИЯН МИРКОВ ИВАНОВ
Документи: 
Публикация на:: 
Ямбол

На основание чл. 61, ал. 1 от Административнопроцесуалния кодекс (АПК), във връзка с чл. 54, ал. 4 от Закона за кадастъра и имотния регистър (ЗКИР), Ви уведомявам, че по повод постъпило заявление рег. № 01-405867-09.09.2019 г., подадено на основание чл. 51, ал. 3 от ЗКИР, е издадена заповед № 18-10504-09.10.2019 г. на началника на Служба по геодезия, картография и кадастър (СГКК) - ГР. ЯМБОЛ, с която е одобрено изменението на кадастралната карта и кадастралния регистър на недвижимите имоти на гр. Ямбол за схема на самостоятелен обект в сграда с идентификатор 87374.540.91.1.11, представляващо отстраняване на непълнота и грешка в КККР на гр.Ямбол, състоящо се в заличаване на схема на самостоятелeн обект 87374.540.91.1.11 и нанасяне на самостоятелeн обект с идентификатор 87374.540.91.1.14 с предназначение – Гараж в сграда, на етаж 0, в сграда 87374.540.91.1 находяща се на адрес гр. Ямбол, ул. „Ангел Кънчев“ № 20.

В кадастралния регистър на недвижимите имоти сте записан като собственик или носител на друго вещно право върху един или повече от посочените имоти.

В двуседмичен срок, считано от датата на получаване на настоящето уведомление, Ви се предоставя възможност да се запознаете със Заповед № 18-10504-09.10.2019 г. на началника на СГКК - гр. Ямбол.

 

                                              НАЧАЛНИК НА СГКК – ГР. ЯМБОЛ:…………………

                                                                                                                / инж. Р. Христова /

*На основание чл.61, ал.3 от АПК, уведомлението да се постави на таблото в СГКК - Ямбол и да се публикува на електронната страница на Агенцията по геодезия, картография и кадастър.

*Дата на поставяне на таблото: 09.10.2019 г.

Дата на сваляне от таблото: 23.10.2019 г.

Длъжностно лице: ................................................

                          (име, фамилия - длъжност; подпис)

* Текстът се изписва, в случай че е налице хипотезата по чл.61, ал3 от АПК.