Изходящ № 24-27571-09.10.2019 г.

Версия за печатВерсия за печат
статус: 
Актуално
Срок на уведомлението: 
14 дни
Дата на отпубликуване: 
20.11.2019
ДО: ИВО БОРИСЛАВОВ НЕНОВ ДО: ГЕОРГИ СТОЙЧЕВ СТОЙЧЕВ ДО: ВЛАДИМИР СТОЙЧЕВ СТОЙЧЕВ ДО: ПЕНКА ИВАНОВА КАРАПЕТКОВА ДО: ЕЛЕНА ИВАНОВА КАРАПЕТКОВА
Документи: 
Публикация на:: 
Кюстендил

            УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ПЕНКА ИВАНОВА КАРАПЕТКОВА, ЕЛЕНА ИВАНОВА КАРАПЕТКОВА

           УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ИВО БОРИСЛАВОВ НЕНОВ,  ГЕОРГИ СТОЙЧЕВ СТОЙЧЕВ, ВЛАДИМИР СТОЙЧЕВ СТОЙЧЕВ

 

 

На основание чл. 61, ал. 1 от Административнопроцесуалния кодекс (АПК), във връзка с чл. 54, ал. 4 от Закона за кадастъра и имотния регистър (ЗКИР), Ви уведомявам, че по повод постъпило заявление рег. № 01-327905-23.07.2019 г., подадено на основание чл. 51, ал. 3 от ЗКИР, е издадена заповед № 18-10495-09.10.2019 г. на началника на Служба по геодезия, картография и кадастър (СГКК) - ГР. КЮСТЕНДИЛ, с която е одобрено изменението на кадастралната карта и кадастралния регистър на недвижимите имоти на гр. Дупница за сграда с идентификатор 68789.19.467.1, сграда с идентификатор 68789.19.467.2, поземлен имот с идентификатор 68789.19.467, състоящо се в отстраняване на непълноти и грешки в КККР.

В кадастралния регистър на недвижимите имоти сте записан като собственик или носител на друго вещно право върху един или повече от посочените имоти.

В двуседмичен срок, считано от датата на получаване на настоящето уведомление, Ви се предоставя възможност да се запознаете със Заповед № 18-10495-09.10.2019 г. на началника на СГКК - ГР. КЮСТЕНДИЛ и скицата – проект към нея.

 

Приложение: Заповед № 18-10495-09.10.2019 г.

 

                                                      НАЧАЛНИК НА СГКК – ГР. КЮСТЕНДИЛ:…………………

                                                                 / инж.Ралица Лефтерова, Зап. №РД-20-114/27.09.2019г. /