Изходящ № 24-27476-08.10.2019 г.

Версия за печатВерсия за печат
статус: 
Актуално
Срок на уведомлението: 
14 дни
Дата на отпубликуване: 
24.10.2019
До: ИВАН ГЕОРГИЕВ ИВАНОВ гр. Ямбол, ж.к. "Диана" бл. 1, вх. В, ет. 6, ап. 66 До: МАРИАН ЗЛАТОМИРОВ ИВАНОВ СТОЯНКА АТАНАСОВА ТОДОРОВА ЙОАНА ТОДОРОВА ТОДОРОВА Чрез: адв. СТОЯНКА АТАНАСОВА ВАНГЕЛОВА
Документи: 
Публикация на:: 
Ямбол

На основание чл. 61, ал. 1 от Административнопроцесуалния кодекс (АПК), във връзка с чл. 54, ал. 4 от Закона за кадастъра и имотния регистър (ЗКИР), Ви уведомявам, че по повод постъпило заявление рег. № 01-428577-24.09.2019 г., подадено на основание чл. 51, ал. 3 от ЗКИР, е издадена заповед № 18-10446-08.10.2019 г. на началника на Служба по геодезия, картография и кадастър (СГКК) - ГР. ЯМБОЛ, с която е одобрено изменението на кадастралната карта и кадастралния регистър на недвижимите имоти на гр. Ямбол за сграда с идентификатор 87374.554.248.5, сграда с идентификатор 87374.554.248.6, сграда с идентификатор 87374.554.248.7, поземлен имот с идентификатор 87374.554.248, състоящо се в в заличаване на сгради 87374.554.248.5, 87374.554.248.6 и 87374.554.248.7 и нанасяне на сграда с идентификатор 87374.554.248.8 в поземлен имот с идентификатор 87374.554.248, на адрес гр. Ямбол, ул. „Скопие“ № 4-6.

 В кадастралния регистър на недвижимите имоти сте записан като собственик или носител на друго вещно право върху един или повече от посочените имоти.

В двуседмичен срок, считано от датата на получаване на настоящето уведомление, Ви се предоставя възможност да се запознаете със Заповед № 18-10446-08.10.2019 г. на началника на СГКК - ГР. ЯМБОЛ и скицата – проект към нея.

 

 

                                              НАЧАЛНИК НА СГКК – ГР. ЯМБОЛ:…………………

                                                                                                                / инж. Р. Христова /

*На основание чл.61, ал.3 от АПК, уведомлението да се постави на таблото в СГКК - Ямбол и да се публикува на електронната страница на Агенцията по геодезия, картография и кадастър.

*Дата на поставяне на таблото: 09.10.2019 г.

Дата на сваляне от таблото: 23.10.2019 г.

Длъжностно лице: ................................................

                          (име, фамилия - длъжност; подпис)

 

* Текстът се изписва, в случай че е налице хипотезата по чл.61, ал3 от АПК.