Изходящ № 24-27390-08.10.2019 г.

Версия за печатВерсия за печат
статус: 
Актуално
Срок на уведомлението: 
14 дни
Дата на отпубликуване: 
25.10.2019
ДО КРАСИМИРА КИРИЛОВА МИХАЙЛОВА
Документи: 
Публикация на:: 
София - град

В изпълнение на чл. 61, ал. 1 и чл. 61, ал. 3 на Административно процесуалния кодекс с настоящето Ви  уведомяваме, че по повод на постъпило заявление вх. № 01-227168-23.05.2019 г., подадено на основание  чл. 51, ал. 3 от Закона за кадастъра и имотния регистър (ЗКИР), е издадена заповед за изменение на кадастралната карта и кадастралните регистри (КККР) № 18-8459-14.08.2019 г., засягащо имот с идентификатор 68134.1935.955, 68134.1935.1123, 68134.1935.1304, 68134.1935.1993, за който в кадастралния регистър на недвижимите имоти сте вписан като собственик или носител на друго вещно право.

 

Приложения:
1. Копие от Заповед № 18-8459-14.08.2019 г.
2. Копие от скица – проект.

 

 

                                                                  Началник на СГКК – ГР. СОФИЯ:…………………

                                                                                                                      / инж.Д.Величков /

 

 

 

ДАТА НА ПОСТАВЯНЕ НА ТАБЛО : 10.10.2019г.