Изходящ № 24-27355-07.10.2019 г.

Версия за печатВерсия за печат
статус: 
Актуално
Срок на уведомлението: 
14 дни
Дата на отпубликуване: 
24.10.2019
До: МАГДАЛИНА ВАСИЛЕВА РАШКОВА
Документи: 
Публикация на:: 
Софийска област

В изпълнение на чл. 61, ал. 1 на Административно процесуалния кодекс с настоящето Ви  уведомяваме, че по повод на постъпила молба вх. № 01-55887-08.02.2019 г., подадена на основание  чл. 58, ал. 1, т.1 от Наредба № РД-02-20-5 от 15.12.2016 г.  за съдържанието, създаването и поддържането на кадастралната карта и кадастралните регистри е издадена заповед за изменение на КККР № 18-6396-19.06.2019 г., засягащо имот с идентификатор 18174.8.32, 18174.8.49, за който в кадастралния регистър на недвижимите имоти сте вписан като собственик или носител на друго вещно право.

 

Настоящето уведомление се обявява на основание чл. 61, ал. 3 от АПК.

 

Дата на поставяне на таблото: 09.10.2019 г.