Изходящ № 24-26853-02.10.2019 г.

Версия за печатВерсия за печат
статус: 
Актуално
Срок на уведомлението: 
14 дни
Дата на отпубликуване: 
21.11.2019
До: ЖАНА ГЕОРГИЕВА СТОЯНОВА гр. Ямбол ул. "МИДИЯ" № 9
Документи: 
Публикация на:: 
Ямбол

На основание чл. 61, ал. 1 от Административнопроцесуалния кодекс (АПК), във връзка с чл. 54, ал. 4 от Закона за кадастъра и имотния регистър (ЗКИР), Ви уведомявам, че по повод постъпило заявление рег. № 01-373209-19.08.2019 г., подадено на основание чл. 51, ал. 3 от ЗКИР, е издадена заповед № 18-10180-02.10.2019 г. на началника на Служба по геодезия, картография и кадастър (СГКК) - ГР. ЯМБОЛ, с която е одобрено изменението на кадастралната карта и кадастралния регистър на недвижимите имоти на гр. Ямбол за сграда с идентификатор 87374.546.20.30, състоящо се в отстраняване на непълноти и грешки в сграда с идентификатор 87374.546.20.30 – нанасяне на две схеми на самостоятелни обекти с нови идентификатори 87374.546.20.30.1 и 87374.546.20.30.3 и служебно нанасяне  на две схеми на самостоятелни обекти с нови идентификатори 87374.546.20.30.2 и 87374.546.20.30.4.

В кадастралния регистър на недвижимите имоти сте записан като собственик или носител на друго вещно право върху един или повече от посочените имоти.

В двуседмичен срок, считано от датата на получаване на настоящето уведомление, Ви се предоставя възможност да се запознаете със Заповед № 18-10180-02.10.2019 г. на началника на СГКК - ГР. ЯМБОЛ и схемите – проект към нея.

 

Приложение: Заповед № 18-10180-02.10.2019 г.

 

                                                         НАЧАЛНИК НА СГКК – ГР. ЯМБОЛ:…………………

                                                                                                                         / инж. Р. Христова /

 

Дата на поставяне на таблото и публикуване на електронната страница на АГКК: 07.11.2019г.

Дата на сваляне от таблото: 22.11.2019 г.