Изходящ № 24-26833-02.10.2019 г.

Версия за печатВерсия за печат
статус: 
Актуално
Срок на уведомлението: 
14 дни
Дата на отпубликуване: 
14.12.2019
До: ВАСИЛКА ЗАХАРИЕВА МИЛУШЕВА гр. София ж.к. Дружба, бл. 94, ет. 5, ап. 25 До: КАТЯ ХРИСТОВА РАШЕВА гр. София ж.к. Овча купел № 510, вх. К, ет. 3, ап. 10 До: ВЕСЕЛИНА ТРАЙЧЕВА ХРИСТОВА с. Зорница община Средец област Бургас п.к. 8313 ул. Маршал Ф.И.Толбухин № 8 До: АНДРИЯНА ЖЕЧЕВА БАЛЕВА гр. София ж.к. "ЛЮЛИН“ 701, вх. В, ет. 6, ап. 35 До: СРЕБРИНА ВАСИЛЕВА ПЕТКАНОВА-КРЪСТЕВА гр. Русе ул. Боримечка № 23 До: РОСИЦА КОСТАДИНОВА ВАСИЛЕВА гр. Тутракан ул. РОСИЦА № 6, ет. 7, ап. 17
Документи: 
Публикация на:: 
Ямбол

В изпълнение на чл.61, ал.1 на Административно процесуалния кодекс с настоящето Ви  уведомяваме, че по повод на постъпили Заявления: вх. № 01-411398-12.09.2019 г. от МАРИЯ ГЕОРГИЕВА ВАСИЛЕВА, чрез Иван Петков Чиликов;вх. № 01-411656-12.09.2019 г. от ДАРИНА БОРИСОВА ДОНЕВА, представител на МИЛИЦА-ЛУКАРА ХРИСТОВА ВАСИЛЕВА, чрез Иван Петков Чиликов; вх. № 01-411814-12.09.2019 г. от ЕВГЕНИЯ ГЕОРГИЕВА ПЕТРОВА, чрез Иван Петков Чиликов; вх. № 01-430549-25.09.2019 г. от АНГЕЛ АТАНАСОВ АНГЕЛОВ, чрез Иван Петков Чиликов и вх. № 01-430646-25.09.2019 г. от РАДОСЛАВ АТАНАСОВ АНГЕЛОВ, чрез Иван Петков Чиликов, подадени на основание  чл.56, ал.1 от Наредба № РД-02-20-5 от 15.12.2016 г. за съдържанието, създаването и поддържането на кадастралната карта и кадастралните регистри е извършено изменение на КККР на с. Голям манастир, община Тунджа; с. Малък манастир, община Елхово; с. Пчела, община Елхово, област Ямбол на основание чл.51, ал.1, т.1, ал.3, ал.5, чл.52, ал.2 от ЗКИР.

Изменението е на основание чл.52, ал.1, т.1 и ал.2 от ЗКИР,  с цел актуализация на КККР на с. Голям манастир, община Тунджа; с. Малък манастир, община Елхово и с. Пчела, община Елхово, област Ямбол, отразено със заявления: вх. № 01-434565-05.11.2018г., вх. № 01-434440-05.11.2018г., вх. № 01-22978-21.01.2019г., вх. № 01-23029-21.01.2019г., вх. № 01-23055-21.01.2019г., вх. № 01-23101-21.01.2019г., вх. № 01-23120-21.01.2019г., вх. № 01-23175-21.01.2019г., вх. № 01-23197-21.01.2019г., вх. № 01-23219-21.01.2019г. и вх. № 01-20865-18.01.2019г. от РАЙОНЕН СЪД - ЕЛХОВО  във връзка с гр. дело № 426/2015г. по описа на ЕРС и вписване на данни за собственост, след постъпването им по реда на чл.86, ал.1 от ЗКИР:

 

І. Поземлен имот с идентификатор 15789.57.3,  находящ се в с. Голям манастир, община Тунджа, област Ямбол, м. ПОТРЕПИС се дели на 16 нови поземлени имоти с идентификатори:

 

 1. Имот 15789.57.80, площ 5000 кв.м.  – собственик ГЕОРГИ ТОДОРОВ МИХНЕВ,

с документ за собственост: Решение № 47 от 03.06.2019 г. на ЕРС;

 1. Имот 15789.57.81, площ 4763 кв.м.  – собственик  КОСТАДИНКА ЗАХАРИЕВА ИВАНОВА,

с документ за собственост: Решение № 47 от 03.06.2019 г. на ЕРС;

 1. Имот 15789.57.82, площ 6334 кв.м.  – собственик ПЕТКО НИКОЛОВ СТАНКОВ,

с документ за собственост: Решение № 47 от 03.06.2019 г. на ЕРС;

 1. Имот 15789.57.83, площ 7100 кв.м.  – собственик АНДРЕАНА ПЕТКОВА СТАНКОВА,

с документ за собственост: Решение № 47 от 03.06.2019 г. на ЕРС;

 1. Имот 15789.57.84, площ 7100 кв.м.  – собственик МИХАИЛ ПЕТКОВ СТАНКОВ,

с документ за собственост: Решение № 47 от 03.06.2019 г. на ЕРС;

 1. Имот 15789.57.85, площ 3000 кв.м.  – собственик АНДРИЯНА ЖЕЧЕВА БАЛЕВА,

с документ за собственост: Решение № 47 от 03.06.2019 г. на ЕРС;

 1. Имот 15789.57.86, площ 16566 кв.м.  – собственик РОСИЦА КОСТАДИНОВА ВАСИЛЕВА,

с документ за собственост: Решение № 47 от 03.06.2019 г. на ЕРС;

Имота има право на преминаване по южната граница на ПИ с идентификатор 15789.57.85;

 1. Имот 15789.57.87, площ 16566 кв.м.  – собственик МИЛИЦА-ЛУКАРА ХРИСТОВА

ВАСИЛЕВА, с документ за собственост: Решение № 47 от 03.06.2019г. на ЕРС, вписано в СВ гр. Елхово на 09.09.2019 г., Акт № 53, том ІІ, вх. рег. 1616;

Имота има право на преминаване по южната граница на ПИ с идентификатори: 15789.57.85 и 15789.57.86;

 1. Имот 15789.57.88, площ 32999 кв.м.  – собственик СРЕБРИНА ВАСИЛЕВА ПЕТКАНОВА-

КРЪСТЕВА, с документ за собственост: Решение № 47 от 03.06.2019 г. на ЕРС;

Имота има право на преминаване по южната граница на ПИ с идентификатори: 15789.57.85, 15789.57.86 и 15789.57.87;

 1. Имот 15789.57.89, площ 33000 кв.м.  – собственик ЕВГЕНИЯ ГЕОРГИЕВА ПЕТРОВА,

с документ за собственост: Решение № 47 от 03.06.2019г. на ЕРС, вписано в СВ гр. Елхово на 09.09.2019 г., Акт № 54, том ІІ, вх. рег. 1617;

Имота има право на преминаване по южната граница на ПИ с идентификатори: 15789.57.85, 15789.57.86, 15789.57.87 и 15789.57.88;

 1. Имот 15789.57.90, площ 32999 кв.м.  – собственик МАРИЯ ГЕОРГИЕВА ВАСИЛЕВА,

с документ за собственост: Решение № 47 от 03.06.2019г. на ЕРС, вписано в СВ гр. Елхово на 09.09.2019 г., Акт № 52, том ІІ, вх. рег. 1615;

Имота има право на преминаване по южната граница на ПИ с идентификатори: 15789.57.85, 15789.57.86 и 15789.57.87;

 1. Имот 15789.57.91, площ 4682 кв.м.  – собственик ВИОЛЕТКА ТОДОРОВА МАРЧЕВА,

с документ за собственост: Решение № 47 от 03.06.2019 г. на ЕРС;

Имота има право на преминаване по южната граница на ПИ с идентификатори: 15789.57.85 и 15789.57.86;

 1. Имот 15789.57.92, площ 6142 кв.м.  – собственици: ВАСИЛКА ЗАХАРИЕВА МИЛУШЕВА,

с документ за собственост: Решение № 47 от 03.06.2019 г. на ЕРС;

Имота има право на преминаване по южната граница на ПИ с идентификатори: 15789.57.85 и 15789.57.86;

 1. Имот 15789.57.93, площ 9716 кв.м.  – собственик РАДОСЛАВ АТАНАСОВ АНГЕЛОВ,

с документ за собственост: Решение № 47 от 03.06.2019г. на ЕРС, вписано в СВ гр. Елхово на 24.09.2019 г., Акт № 85, том ІІ, вх. рег. 1762;

 1. Имот 15789.57.94, площ 9716 кв.м.  – собственик АНГЕЛ АТАНАСОВ АНГЕЛОВ,

с документ за собственост: Решение № 47 от 03.06.2019г. на ЕРС, вписано в СВ гр. Елхово на 24.09.2019 г., Акт № 84, том ІІ, вх. рег. 1761;

 1. Имот 15789.57.95, площ 3000 кв.м.  – собственик ВЕСЕЛИНА ТРАЙЧЕВА ХРИСТОВА,

ХРИСТО РАШЕВ ХРИСТОВ, КАТЯ ХРИСТОВА РАШЕВА и РУСЛАН ХРИСТОВ РАШЕВ,

с документ за собственост: Решение № 47 от 03.06.2019 г. на ЕРС;

 

ІІ. Поземлен имот с идентификатор 15789.64.1,  находящ се в с. Голям манастир, община Тунджа, област Ямбол, м. АЛМЕРЕС БАРИС се дели на 5 нови поземлени имоти с идентификатори:

 

 1. Имот 15789.64.117, площ 12655 кв.м.  – собственик МАРИЯ ГЕОРГИЕВА ВАСИЛЕВА,

с документ за собственост: Решение № 47 от 03.06.2019г. на ЕРС, вписано в СВ гр. Елхово на 09.09.2019 г., Акт № 52, том ІІ, вх. рег. 1615;

 1. Имот 15789.64.118, площ 12655 кв.м.  – собственик  ЕВГЕНИЯ ГЕОРГИЕВА ПЕТРОВА,

с документ за собственост: Решение № 47 от 03.06.2019г. на ЕРС, вписано в СВ гр. Елхово на 09.09.2019 г., Акт № 54, том ІІ, вх. рег. 1617;

 1. Имот 15789.64.119, площ 8992 кв.м.  – собственик РОСИЦА КОСТАДИНОВА ВАСИЛЕВА,

с документ за собственост: Решение № 47 от 03.06.2019 г. на ЕРС;

 1. Имот 15789.64.120, площ 8994 кв.м.  – собственик МИЛИЦА-ЛУКАРА ХРИСТОВА

ВАСИЛЕВА, с документ за собственост: Решение № 47 от 03.06.2019г. на ЕРС, вписано в СВ гр. Елхово на 09.09.2019 г., Акт № 53, том ІІ, вх. рег. 1616;

Имота има право на преминаване по източната граница на ПИ с идентификатор 15789.64.119;

 1. Имот 15789.64.121, площ 17997 кв.м.  – собственик СРЕБРИНА ВАСИЛЕВА ПЕТКАНОВА-

КРЪСТЕВА, с документ за собственост: Решение № 47 от 03.06.2019 г. на ЕРС;

Имота има право на преминаване по източната граница на ПИ с идентификатори: 15789.64.119 и 15789.64.120;

 

ІІІ. Поземлен имот с идентификатор 46904.12.66,  находящ се в с. Малък манастир, община Елхово, област Ямбол, м. НОВИТЕ ЛОЗЯ се дели на 7 нови поземлени имоти с идентификатори:

 

 1. Имот 46904.12.126, площ 3000 кв.м.  – собственик КОСТАДИНКА ЗАХАРИЕВА ИВАНОВА,

с документ за собственост: Решение № 47 от 03.06.2019 г. на ЕРС;

 1. Имот 46904.12.127, площ 3000 кв.м.  – собственик ГЕОРГИ ТОДОРОВ МИХНЕВ,

с документ за собственост: Решение № 47 от 03.06.2019 г. на ЕРС;

 1. Имот 46904.12.128, площ 4000 кв.м.  – собственик ПЕТКО НИКОЛОВ СТАНКОВ,

с документ за собственост: Решение № 47 от 03.06.2019 г. на ЕРС;

 1. Имот 46904.12.129, площ 4000 кв.м.  – собственик АНДРЕАНА ПЕТКОВА СТАНКОВА,

с документ за собственост: Решение № 47 от 03.06.2019 г. на ЕРС;

 1. Имот 46904.12.130, площ 4000 кв.м.  – собственик МИХАИЛ ПЕТКОВ СТАНКОВ,

с документ за собственост: Решение № 47 от 03.06.2019 г. на ЕРС;

 1. Имот 46904.12.131, площ 6431 кв.м.  – собственик АНГЕЛ АТАНАСОВ АНГЕЛОВ,

с документ за собственост: Решение № 47 от 03.06.2019г. на ЕРС, вписано в СВ гр. Елхово на 24.09.2019 г., Акт № 84, том ІІ, вх. рег. 1761;

 1. Имот 46904.12.132, площ 6431 кв.м.  – собственик РАДОСЛАВ АТАНАСОВ АНГЕЛОВ,

с документ за собственост: Решение № 47 от 03.06.2019г. на ЕРС, вписано в СВ гр. Елхово на 24.09.2019 г., Акт № 85, том ІІ, вх. рег. 1762;

 

ІV. Поземлен имот с идентификатор 46904.16.8,  находящ се в с. Малък манастир, община Елхово, област Ямбол, м. НОВИТЕ ЛОЗЯ се дели на 9 нови поземлени имоти с идентификатори:

 

 1. Имот 46904.16.60, площ 21998 кв.м.  – собственик МАРИЯ ГЕОРГИЕВА ВАСИЛЕВА,

с документ за собственост: Решение № 47 от 03.06.2019г. на ЕРС, вписано в СВ гр. Елхово на 09.09.2019 г., Акт № 52, том ІІ, вх. рег. 1615;

 1. Имот 46904.16.61, площ 21998 кв.м.  – собственик  ЕВГЕНИЯ ГЕОРГИЕВА ПЕТРОВА,

с документ за собственост: Решение № 47 от 03.06.2019г. на ЕРС, вписано в СВ гр. Елхово на 09.09.2019 г., Акт № 54, том ІІ, вх. рег. 1617;

 1. Имот 46904.16.62, площ 9559 кв.м.  – собственик РОСИЦА КОСТАДИНОВА ВАСИЛЕВА,

с документ за собственост: Решение № 47 от 03.06.2019г. на ЕРС;

 1. Имот 46904.16.63, площ 9558 кв.м.  – собственик МИЛИЦА-ЛУКАРА ХРИСТОВА

ВАСИЛЕВА, с документ за собственост: Решение № 47 от 03.06.2019г. на ЕРС, вписано в СВ гр. Елхово на 09.09.2019 г., Акт № 53, том ІІ, вх. рег. 1616;

 1. Имот 46904.16.64, площ 21998 кв.м.  – собственик СРЕБРИНА ВАСИЛЕВА ПЕТКАНОВА-

КРЪСТЕВА, с документ за собственост: Решение № 47 от 03.06.2019г. на ЕРС;

 1. Имот 46904.16.65, площ 3000 кв.м.  – собственик ВИОЛЕТКА ТОДОРОВА МАРЧЕВА,

с документ за собственост: Решение № 47 от 03.06.2019 г. на ЕРС;

 1. Имот 46904.16.66, площ 3000 кв.м.  – собственик ВАСИЛКА ЗАХАРИЕВА МИЛУШЕВА,

с документ за собственост: Решение № 47 от 03.06.2019 г. на ЕРС;

 1. Имот 46904.16.67, площ 3000 кв.м.  – собственик ВЕСЕЛИНА ТРАЙЧЕВА ХРИСТОВА,

ХРИСТО РАШЕВ ХРИСТОВ, КАТЯ ХРИСТОВА РАШЕВА и РУСЛАН ХРИСТОВ РАШЕВ,

с документ за собственост: Решение № 47 от 03.06.2019 г. на ЕРС;

 1. Имот 46904.16.68, площ 3000 кв.м.  – собственик АНДРЕЯНА ЖЕЧЕВА БАЛЕВА,

с документ за собственост: Решение № 47 от 03.06.2019 г. на ЕРС;

 

V. Поземлен имот с идентификатор 46904.26.20,  находящ се в с. Малък манастир, община Елхово, област Ямбол, м. СТАРИТЕ ЛОЗЯ се дели на 2 нови поземлени имоти с идентификатори:

 

 1. Имот 46904.26.109, площ 9999 кв.м.  – собственик ЕВГЕНИЯ ГЕОРГИЕВА ПЕТРОВА,

с документ за собственост: Решение № 47 от 03.06.2019г. на ЕРС, вписано в СВ гр. Елхово на 09.09.2019 г., Акт № 54, том ІІ, вх. рег. 1617;

 1. Имот 46904.26.110, площ 9999 кв.м.  – собственик  МАРИЯ ГЕОРГИЕВА ВАСИЛЕВА,

с документ за собственост: Решение № 47 от 03.06.2019г. на ЕРС, вписано в СВ гр. Елхово на 09.09.2019 г., Акт № 52, том ІІ, вх. рег. 1615;

 

VІ. Поземлен имот с идентификатор 46904.45.23,  находящ се в с. Малък манастир, община Елхово, област Ямбол, м. КИЛ БУНАР се дели на 2 нови поземлени имоти с идентификатори:

 

 1. Имот 46904.45.63, площ 7409 кв.м.  – собственик АНГЕЛ АТАНАСОВ АНГЕЛОВ,

с документ за собственост: Решение № 47 от 03.06.2019г. на ЕРС, вписано в СВ гр. Елхово на 24.09.2019 г., Акт № 84, том ІІ, вх. рег. 1761;

 1. Имот 46904.45.64, площ 7409 кв.м.  – собственик РАДОСЛАВ АТАНАСОВ АНГЕЛОВ,

с документ за собственост: Решение № 47 от 03.06.2019г. на ЕРС, вписано в СВ гр. Елхово на 24.09.2019 г., Акт № 85, том ІІ, вх. рег. 1762;

 

VІІ. Поземлен имот с идентификатор 46904.46.52,  находящ се в с. Малък манастир, община Елхово, област Ямбол, м. НОВИТЕ ЛОЗЯ се дели на 10 нови поземлени имоти с идентификатори:

 

 1. Имот 46904.46.65, площ 4480 кв.м.  – собственик АНДРЕЯНА ЖЕЧЕВА БАЛЕВА,

с документ за собственост: Решение № 47 от 03.06.2019 г. на ЕРС;

 1. Имот 46904.46.66, площ 4480 кв.м.  – собственик ВЕСЕЛИНА ТРАЙЧЕВА ХРИСТОВА,

ХРИСТО РАШЕВ ХРИСТОВ, КАТЯ ХРИСТОВА РАШЕВА и РУСЛАН ХРИСТОВ РАШЕВ,

с документ за собственост: Решение № 47 от 03.06.2019 г. на ЕРС;

 1. Имот 46904.46.67, площ 6252 кв.м.  – собственик РАДОСЛАВ АТАНАСОВ АНГЕЛОВ,

с документ за собственост: Решение № 47 от 03.06.2019г. на ЕРС, вписано в СВ гр. Елхово на 24.09.2019 г., Акт № 85, том ІІ, вх. рег. 1762;

 1. Имот 46904.46.68, площ 6251 кв.м.  – собственик АНГЕЛ АТАНАСОВ АНГЕЛОВ, с документ за

собственост: Решение № 47 от 03.06.2019г. на ЕРС, вписано в СВ гр. Елхово на 24.09.2019 г., Акт № 84, том ІІ, вх. рег. 1761;

 1. Имот 46904.46.69, площ 7874 кв.м.  – собственик ГЕОРГИ ТОДОРОВ МИХНЕВ,

с документ за собственост: Решение № 47 от 03.06.2019 г. на ЕРС;

 1. Имот 46904.46.70, площ 10299 кв.м.  – собственик МАРИЯ ГЕОРГИЕВА ВАСИЛЕВА,

с документ за собственост: Решение № 47 от 03.06.2019г. на ЕРС, вписано в СВ гр. Елхово на 09.09.2019 г., Акт № 52, том ІІ, вх. рег. 1615;

 1. Имот 46904.46.71, площ 10299 кв.м.  – собственик ЕВГЕНИЯ ГЕОРГИЕВА ПЕТРОВА,

с документ за собственост: Решение № 47 от 03.06.2019г. на ЕРС, вписано в СВ гр. Елхово на 09.09.2019 г., Акт № 54, том ІІ, вх. рег. 1617;

 1. Имот 46904.46.72, площ 10299 кв.м.  – собственик СРЕБРИНА ВАСИЛЕВА ПЕТКАНОВА-

КРЪСТЕВА, с документ за собственост: Решение № 47 от 03.06.2019г. на ЕРС;

 1. Имот 46904.46.73, площ 5183 кв.м.  – собственик РОСИЦА КОСТАДИНОВА ВАСИЛЕВА,

с документ за собственост: Решение № 47 от 03.06.2019г. на ЕРС;

 1. Имот 46904.46.74, площ 5184 кв.м.  – МИЛИЦА-ЛУКАРА ХРИСТОВА ВАСИЛЕВА, с документ

 за собственост: Решение № 47 от 03.06.2019г. на ЕРС, вписано в СВ гр. Елхово на 09.09.2019 г., Акт № 53, том ІІ, вх. рег. 1616;

 

VІІІ. Поземлен имот с идентификатор 46904.55.16,  находящ се в с. Малък манастир, община Елхово, област Ямбол, м. БАТАКА се дели на 3 нови поземлени имоти с идентификатори:

 

 1. Имот 46904.55.48, площ 3800 кв.м.  – собственик РОСИЦА КОСТАДИНОВА ВАСИЛЕВА,

с документ за собственост: Решение № 47 от 03.06.2019г. на ЕРС;

 1. Имот 46904.55.49, площ 3800 кв.м.  – собственик МИЛИЦА-ЛУКАРА ХРИСТОВА

ВАСИЛЕВА, с документ за собственост: Решение № 47 от 03.06.2019г. на ЕРС, вписано в СВ гр. Елхово на 09.09.2019 г., Акт № 53, том ІІ, вх. рег. 1616;

Имота има право на преминаване по северната граница на ПИ с идентификатор 15789.55.48;

 1. Имот 46904.55.50, площ 7708 кв.м.  – собственик СРЕБРИНА ВАСИЛЕВА ПЕТКАНОВА-

КРЪСТЕВА, с документ за собственост: Решение № 47 от 03.06.2019г. на ЕРС;

 

ІХ. Поземлен имот с идентификатор 46904.58.4,  находящ се в с. Малък манастир, община Елхово, област Ямбол, м. МАРТ ПИГАДИ се дели на 5 нови поземлени имоти с идентификатори:

 

 1. Имот 46904.58.17, площ 13999 кв.м.  – собственик МАРИЯ ГЕОРГИЕВА ВАСИЛЕВА,

с документ за собственост: Решение № 47 от 03.06.2019г. на ЕРС, вписано в СВ гр. Елхово на 09.09.2019 г., Акт № 52, том ІІ, вх. рег. 1615;

 1. Имот 46904.58.18, площ 13999 кв.м.  – собственик ЕВГЕНИЯ ГЕОРГИЕВА ПЕТРОВА,

с документ за собственост: Решение № 47 от 03.06.2019г. на ЕРС, вписано в СВ гр. Елхово на 09.09.2019 г., Акт № 54, том ІІ, вх. рег. 1617;

 1. Имот 46904.58.19, площ 5000 кв.м.  – собственик РОСИЦА КОСТАДИНОВА ВАСИЛЕВА,

с документ за собственост: Решение № 47 от 03.06.2019г. на ЕРС;

 1. Имот 46904.58.20, площ 5000 кв.м.  – собственик МИЛИЦА-ЛУКАРА ХРИСТОВА ВАСИЛЕВА,

с документ за собственост: Решение № 47 от 03.06.2019г. на ЕРС, вписано в СВ гр. Елхово на 09.09.2019 г., Акт № 53, том ІІ, вх. рег. 1616;

 1. Имот 46904.58.21, площ 10427 кв.м.  – собственик СРЕБРИНА ВАСИЛЕВА ПЕТКАНОВА-

КРЪСТЕВА, с документ за собственост: Решение № 47 от 03.06.2019г. на ЕРС;

 

Х. Поземлен имот с идентификатор 46904.68.10, находящ се в с. Малък манастир, община Елхово, област Ямбол, м. ПОТАМА се дели на 4 нови поземлени имоти с идентификатори:

 

 1. Имот 46904.68.27, площ 3900 кв.м.  – собственик СРЕБРИНА ВАСИЛЕВА ПЕТКАНОВА-

КРЪСТЕВА, с документ за собственост: Решение № 47 от 03.06.2019г. на ЕРС;

 1. Имот 46904.68.28, площ 4056 кв.м.  – собственик РОСИЦА КОСТАДИНОВА ВАСИЛЕВА, с

документ за собственост: Решение № 47 от 03.06.2019г. на ЕРС и МИЛИЦА-ЛУКАРА ХРИСТОВА ВАСИЛЕВА, с документ за собственост: Решение № 47 от 03.06.2019г. на ЕРС, вписано в СВ гр. Елхово на 09.09.2019 г., Акт № 53, том ІІ, вх. рег. 1616;

 Имота има право на преминаване по източната граница на ПИ с идентификатор 46904.68.30;

 1. Имот 46904.68.29, площ 3900 кв.м.  – собственик МАРИЯ ГЕОРГИЕВА ВАСИЛЕВА,

с документ за собственост: Решение № 47 от 03.06.2019г. на ЕРС, вписано в СВ гр. Елхово на 09.09.2019 г., Акт № 52, том ІІ, вх. рег. 1615;

 1. Имот 46904.68.30, площ 3900 кв.м.  – собственик ЕВГЕНИЯ ГЕОРГИЕВА ПЕТРОВА, с документ

за собственост: Решение № 47 от 03.06.2019г. на ЕРС, вписано в СВ гр. Елхово на 09.09.2019 г., Акт № 54, том ІІ, вх. рег. 1617;

 

ХІ. Поземлен имот с идентификатор 58801.20.88,  находящ се в с. Пчела, община Елхово, област Ямбол, м. ШОПОВА КАБА се дели на 15 нови поземлени имоти с идентификатори:

 

 1. Имот 58801.20.146, площ 3225 кв.м.  – собственик ГЕОРГИ ТОДОРОВ МИХНЕВ,

с документ за собственост: Решение № 47 от 03.06.2019 г. на ЕРС;

Имота има право на преминаване по северната граница на ПИ с идентификатори: 58801.20.503, 58801.20.505, 58801.20.506, 58801.20.507, 58801.20.508, 58801.20.509, 58801.20.510 и 58801.20.511;

 1. Имот 58801.20.147, площ 14999 кв.м.  – собственик  МАРИЯ ГЕОРГИЕВА ВАСИЛЕВА,

с документ за собственост: Решение № 47 от 03.06.2019г. на ЕРС, вписано в СВ гр. Елхово на 09.09.2019 г., Акт № 52, том ІІ, вх. рег. 1615;

 1. Имот 58801.20.148, площ 14999 кв.м.  – собственик ЕВГЕНИЯ ГЕОРГИЕВА ПЕТРОВА,

с документ за собственост: Решение № 47 от 03.06.2019г. на ЕРС, вписано в СВ гр. Елхово на 09.09.2019 г., Акт № 54, том ІІ, вх. рег. 1617;

 1. Имот 58801.20.149, площ 7999 кв.м.  – собственик РОСИЦА КОСТАДИНОВА ВАСИЛЕВА,

с документ за собственост: Решение № 47 от 03.06.2019 г. на ЕРС;

 1. Имот 58801.20.150, площ 7999 кв.м.  – собственик МИЛИЦА-ЛУКАРА ХРИСТОВА

ВАСИЛЕВА, с документ за собственост: Решение № 47 от 03.06.2019г. на ЕРС, вписано в СВ гр. Елхово на 09.09.2019 г., Акт № 53, том ІІ, вх. рег. 1616;

 1. Имот 58801.20.151, площ 14998 кв.м.  – собственик СРЕБРИНА ВАСИЛЕВА ПЕТКАНОВА-

КРЪСТЕВА, с документ за собственост: Решение № 47 от 03.06.2019 г. на ЕРС;

 1. Имот 58801.20.503, площ 3000 кв.м.  – собственик ПЕТКО НИКОЛОВ СТАНКОВ,

с документ за собственост: Решение № 47 от 03.06.2019 г. на ЕРС;

 1. Имот 58801.20.504, площ 3318 кв.м.  – собственик КОСТАДИНКА ЗАХАРИЕВА ИВАНОВА,

с документ за собственост: Решение № 47 от 03.06.2019 г. на ЕРС;

 1. Имот 58801.20.505, площ 3000 кв.м.  – собственик АНДРЕАНА ПЕТКОВА СТАНКОВА,

с документ за собственост: Решение № 47 от 03.06.2019 г. на ЕРС;

 1. Имот 58801.20.506, площ 3000 кв.м.  – собственик МИХАИЛ ПЕТКОВ СТАНКОВ,

с документ за собственост: Решение № 47 от 03.06.2019 г. на ЕРС;

Имота има право на преминаване по северната граница на ПИ с идентификатори: 58801.20.503 и 58801.20.505;

 1. Имот 58801.20.507, площ 4454 кв.м.  – собственик АНГЕЛ АТАНАСОВ АНГЕЛОВ,

с документ за собственост: Решение № 47 от 03.06.2019г. на ЕРС, вписано в СВ гр. Елхово на 24.09.2019 г., Акт № 84, том ІІ, вх. рег. 1761;

Имота има право на преминаване по северната граница на ПИ с идентификатори: 58801.20.503, 58801.20.505 и 58801.20.506;

 1. Имот 58801.20.508, площ 4454 кв.м.  – собственик РАДОСЛАВ АТАНАСОВ АНГЕЛОВ,

с документ за собственост: Решение № 47 от 03.06.2019г. на ЕРС, вписано в СВ гр. Елхово на 24.09.2019 г., Акт № 85, том ІІ, вх. рег. 1762;

Имота има право на преминаване по северната граница на ПИ с идентификатори: 58801.20.503, 58801.20.505, 58801.20.506 и 58801.20.507;

 1. Имот 58801.20.509, площ 3000 кв.м.  – собственици: АНДРИЯНА ЖЕЧЕВА БАЛЕВА,

 ВЕСЕЛИНА ТРАЙЧЕВА ХРИСТОВА, ХРИСТО РАШЕВ ХРИСТОВ, КАТЯ ХРИСТОВА РАШЕВА и РУСЛАН ХРИСТОВ РАШЕВ с документ за собственост: Решение № 47 от 03.06.2019 г. на ЕРС;

Имота има право на преминаване по северната граница на ПИ с идентификатори: 58801.20.503, 58801.20.505, 58801.20.506, 58801.20.507, 58801.20.508 и 58801.20.509;

 1. Имот 58801.20.510, площ 3225 кв.м.  – собственик ВАСИЛКА ЗАХАРИЕВА МИЛУШЕВА,

с документ за собственост: Решение № 47 от 03.06.2019 г. на ЕРС;

Имота има право на преминаване по северната граница на ПИ с идентификатори: 58801.20.503, 58801.20.505, 58801.20.506 и 58801.20.507;

 1. Имот 58801.20.511, площ 3225 кв.м.  – собственик ВИОЛЕТКА ТОДОРОВА МАРЧЕВА,

с документ за собственост: Решение № 47 от 03.06.2019 г. на ЕРС;

Имота има право на преминаване по северната граница на ПИ с идентификатори: 58801.20.503, 58801.20.505, 58801.20.506, 58801.20.507, 58801.20.508, 58801.20.509 и 58801.20.510;

 

Изменението подлежи на обжалване в 14-дневен срок на основание чл.149, ал.1 от АПК  пред Административен съд Ямбол чрез СГКК - Ямбол.

 

 

 

 

                                                                                               Началник на СГКК - гр. ЯМБОЛ:.……………......…….

                                                                                                                                                           /инж. Р. Христова/

 

 

Дата на поставяне на таблото и публикуване на електронната страница на АГКК: 29.11.2019г.

Дата на сваляне от таблото: 13.12.2019 г.