Изходящ № 24-2563-25.03.2020

Версия за печатВерсия за печат
статус: 
Актуално
Срок на уведомлението: 
14 дни
Дата на отпубликуване: 
09.04.2020
До: 
До: ГЕОРГИ ИВАНОВ НИКОЛАЕВ До: НИКОЛАЙ ИВАНОВ БОРУКОВ До: ГИНКА ХРИСТОЗОВА ДРАГИНОВА
Документи: 
Публикация на: 
Пловдив

На основание чл. 61, ал. 1 от Административнопроцесуалния кодекс (АПК), във връзка с чл. 54, ал. 4 от Закона за кадастъра и имотния регистър (ЗКИР), Ви уведомявам, че по повод постъпило заявление рег. № 01-396610-02.09.2019 г., подадено на основание чл.51, ал.3 от ЗКИР, е издадена заповед № 18-981-28.01.2020 г. на началника на Служба по геодезия, картография и кадастър (СГКК) - ГР. ПЛОВДИВ, с която е одобрено изменението на кадастралната карта и кадастралния регистър на недвижимите имоти на с. Леново за поземлен имот с идентификатор 43298.502.276, поземлен имот с идентификатор 43298.502.525, поземлен имот с идентификатор 43298.502.277, сграда с идентификатор 43298.502.277.1, сграда с идентификатор 43298.502.277.2, поземлен имот с идентификатор 43298.502.276.

В кадастралния регистър на недвижимите имоти сте записан като собственик или носител на друго вещно право върху един или повече от посочените имоти.

В двуседмичен срок, считано от датата на получаване на настоящето уведомление, Ви се предоставя възможност да се запознаете със Заповед № 18-981-28.01.2020 г. на началника на СГКК - ГР. ПЛОВДИВ и скицата – проект към нея.

 

Приложение: Заповед № 18-981-28.01.2020 г.

 

                                                                 НАЧАЛНИК НА СГКК – ГР. ПЛОВДИВ:…………………

                                                                                                                                 / инж. Никола Бадев /

 

 

Уведомлението е поставено на таблото в приемната на СГКК – Пловдив на  25.03.2020 г.

Дата на сваляне от таблото 09.04.2020 г.