Изходящ № 24-25088-11.09.2019 г.

Версия за печатВерсия за печат
статус: 
Актуално
Срок на уведомлението: 
14 дни
Дата на отпубликуване: 
26.09.2019
До: ОБЩИНА ШУМЕН ДО: БОРИС РАДОСЛАВОВ ЧАНКОВ ДО: ЙОРДАНКА РАДОСЛАВОВА ДЕЧЕВА ДО: СВЕТЛАН ДИМИТРОВ СТОЯНОВ ДО: „ЕЗИКОВА ШКОЛА-ЛИЕБМАН“ЕООД ДО: Заинтересованите собственици на ПИ 44032.501.73 по КК на с. Лозево, находящ се в с. Лозево, ул. „Цар освободител“ № 4
Документи: 
Публикация на:: 
Шумен

На основание чл. 61, ал. 1 от Административнопроцесуалния кодекс (АПК), във връзка с чл. 54, ал. 4 от Закона за кадастъра и имотния регистър (ЗКИР), Ви уведомяваме, че по повод постъпило заявление рег. № 01-291419-02.07.2019 г., подадено на основание чл. 51, ал. 3 от ЗКИР, е издадена заповед № 18-9437-11.09.2019 г. на Началника на Служба по геодезия, картография и кадастър (СГКК) - гр. Шумен, с която е одобрено изменението на кадастралната карта и кадастралния регистър на недвижимите имоти на с.Лозево, общ. Шумен за кадастрални обекти с идентификатори 44032.501.71, 44032.501.71.1, 44032.501.71.2, 44032.501.73, 44032.501.75, 44032.501.75.1, 44032.501.76, 44032.501.76.1, 44032.501.76.2, 44032.501.76.3, 44032.501.77, 44032.501.158, 44032.501.388, 44032.501.71, 44032.501.71.1, 44032.501.75, 44032.501.75.1, 44032.501.76, 44032.501.76.1, 44032.501.76.2, 44032.501.76.3, 44032.501.76.4, 44032.501.77, 44032.501.77.1, 44032.501.77.2, 44032.501.388, за които имоти, по данни от кадастралния регистър на недвижимите имоти и/или представените документи, сте собственик или носител на друго вещно право.

 

 
Приложения:
  1. Заповед № 18-9437-11.09.2019 г.
  2. Скица - проект № 15-828493-11.09.2019 г.

 

 

                                                         Началник на СГКК – ГР. ШУМЕН:…………………

                                                    / инж. М. Миланов Заповед №ЧР-31-29/12.07.2019 г. /