Изходящ № 24-24859-10.09.2019 г.

Версия за печатВерсия за печат
статус: 
Актуално
Срок на уведомлението: 
14 дни
Дата на отпубликуване: 
25.09.2019
До: СЕВДАЛИНА ЛУИЗОВА СТОЯНОВА гр. Ямбол, к-с "Зорница" 1-В-54 До: КОНСТАНТИН ПЕТРОВ ЛУИЗОВ гр. Ямбол, ул. „Граф Игнатиев“ бл.60, вх.А, ет.4, ап.9 До: МИГЛЕНА ПЕТРОВА МИХАЙЛОВА гр. Варна, ж.к. „Младост” бл.129, вх.7, ет.6, ап.163 До: МИРОСЛАВ КОСТОВ КИРОВ гр. Ямбол, ул. “Черно море” № 20 А До: КАЛИН КОСТОВ КИРОВ гр. Габрово, ул. „Бачо Киро” № 3, ет.3, ап.5
Документи: 
Публикация на:: 
Ямбол

В изпълнение на чл.61, ал.1 на Административно процесуалния кодекс с настоящето Ви  уведомяваме, че по повод на постъпила молба с вх. № 01-290832-02.07.2019 г., подадена от СЕВДАЛИНА ЛУИЗОВА СТОЯНОВА на основание чл.56, ал.1 от Наредба № РД-02-20-5 от 15.12.2016 г. за съдържанието, създаването и поддържането на кадастралната карта и кадастралните регистри и допълнително внесени материали с вх. № 05-10578-18.07.2019 г. е извършено изменение на КККР на основание чл.51, ал.1, т.1, във връзка с чл.53а, т.3 от ЗКИР в поземлен имот с идентификатор 87374.555.403, находящ се в гр. Ямбол, ул. „Жеко Андреев“ № 80, засягащо сгради с идентификатори 87374.555.403.1 /Жилищна сграда - еднофамилна/ и 87374.555.403.2 /Жилищна сграда - еднофамилна/, за които в кадастралния регистър на недвижимите имоти сте вписани като собственици или носители на други вещни права.

Изменението се състои в заличаване от КККР на гр. Ямбол на сгради с идентификатори: 87374.555.403.1, съгласно удостоверение с изх. № 2801-11482/07.07.2015 г., издадено от Община Ямбол и 87374.555.403.2, съгласно удостоверение с изх. № 2801-12789/10.07.2019 г., издадено от Община Ямбол с цел актуализиране на КККР на гр. Ямбол.

Изменението подлежи на обжалване в 14-дневен срок на основание чл.149, ал.1 от АПК  пред Административен съд - Ямбол, чрез СГКК - Ямбол.

 

 

ПГ/                                                                                           Началник на СГКК - гр. ЯМБОЛ:…………………

                                                                                                                                                  /инж. Р. Христова/

    Подписаният..............................................................................................................................................., адресат / представител на адресата удостоверявам, че получих на ръка настоящото уведомление и описаните в него приложения.

Дата на получаване: .................................                                                                Подпис:.....................

На основание чл.61, ал.3 от АПК, уведомлението да се постави на таблото в СГКК - Ямбол и да се публикува на електронната страница на Агенцията по геодезия, картография и кадастър.

*Дата на поставяне на таблото: 10.09.2019 г.

Дата на сваляне от таблото: 25.09.2019 г.

Длъжностно лице: ................................................

                     (име, фамилия - длъжност; подпис)

* Текстът се изписва, в случай че е налице хипотезата по чл.61, ал.3 от АПК.