Изходящ № 24-24841-09.09.2019

Версия за печатВерсия за печат
статус: 
Актуално
Срок на уведомлението: 
14 дни
Дата на отпубликуване: 
26.09.2019
МАРИ-ЛУИЗ ЖУМЕЛ ИВАНЧЕВА САВА ОГЮСТ ИВАНЧЕВ РОЗА ЦВЕТАНОВА ДИМИТРОВА
Документи: 
Публикация на:: 
София - град

В изпълнение на чл. 61, ал. 3 на Административно процесуалния кодекс с настоящето Ви  уведомяваме, че по повод на постъпило заявление вх. № 01-242530-04.06.2019 г., подадено на основание  чл. 51, ал. 3 от Закона за кадастъра и имотния регистър, е издадена заповед за изменение на КККР № 18-7213-10.07.2019 г., засягащо имот с идентификатор 68134.103.9.1.19, 68134.103.9.1.20, 68134.103.9.1.21, за който в кадастралния регистър на недвижимите имоти сте вписан като собственик или носител на друго вещно право. В 14 - дневен срок, считано от датата на залепване на уведомлението на таблото в приемната на СГКК София се предоставя възможност за запознаване със Заповед № 18-6104-11.06.2019 г.

 

Приложения:
1. Копие на Заповед № 18-7213-10.07.2019 г.
 

 

 

                                                                         За Началник СГКК София:

                                              инж. Мария Петрова

         Със заповед № РД - 20-102/30.08.2019 г.

 

 

ДАТА НА ЗАЛЕПВАНЕ НА ТАБЛОТО: 11.09.2019 г.