Изходящ № 24-24819-09.09.2019 г.

Версия за печатВерсия за печат
статус: 
Актуално
Срок на уведомлението: 
14 дни
Дата на отпубликуване: 
26.09.2019
До ПЕТЪР СТОЯНОВ ПЕНЕВ чрез ВАЛЕРИЙ МИЧЕВ МИЧЕВ
Документи: 
Публикация на:: 
София - град

В изпълнение на чл. 61, ал. 3 на Административно процесуалния кодекс с настоящето Ви  уведомяваме, че по повод на постъпило заявление вх. № 01-280842-26.06.2019 г., подадено на основание  чл. 51, ал. 3, от Закона за кадастъра и имотния регистър е издадена заповед за изменение на КККР № 18-7722-25.07.2019 г., засягащо имоти с идентификатори 68134.4333.2969, 68134.4333.9579, за които в кадастралния регистър на недвижимите имоти сте вписан като собственик или носител на друго вещно право.

 

Приложения:
1. Заповед № 18-7722-25.07.2019 г.
2. Копие от скица - проект

 

 

 

 

 

 

ЗА НАЧАЛНИК НА СГКК СОФИЯ:

  инж. МАРИЯ ПЕТРОВа

                                                                                          Заповед № РД-20-102/30.08.2019 г.

 

 

Дата на поставяне на таблото 11.09.2019 г.