Изходящ № 24-24793-09.09.2019 г.

Версия за печатВерсия за печат
статус: 
Актуално
Срок на уведомлението: 
14 дни
Дата на отпубликуване: 
26.09.2019
ДО КАЛИНКА ХРИСТОВА МАРКОВА
Документи: 
Публикация на:: 
Софийска област

В изпълнение на чл. 61, ал. 3 на Административно процесуалния кодекс с настоящето Ви  уведомяваме, че по повод постъпило заявление с вх. № 01-97510-06.03.2019 г., подадено на основание  чл. 58, ал. 1, от Наредба № РД-02-20-5 от 15.12.2016 г., съдържанието, създаването и поддържането на кадастралната карта и кадастралните регистри ,е издадена заповед за изменение на КККР № 18-6913-02.07.2019 г., засягащо имот с идентификатор 46067.2.270, 46067.1.10, 46067.1.13, 46067.1.13.1, за който в кадастралния регистър на недвижимите имоти сте вписан като собственик или носител на друго вещно право.

 

Приложения:
1. Заповед № 18-6913-02.07.2019 г.
2. Скица-проект № 15-437676-20.05.2019 г.

 

 

 Началник на СГКК – СОФИЙСКА ОБЛАСТ:   

                                                                                      / инж.Светломира Славова /

 

 

Дата на залепване на таблото: 11.09.2019г. 

Дата на сваляне от таблото: 25.09.2019г.