Изходящ № 24-24777-09.09.2019 г.

Версия за печатВерсия за печат
статус: 
Актуално
Срок на уведомлението: 
14 дни
Дата на отпубликуване: 
24.09.2019
Дo СЛАВОМИР ИВАНОВ МАКАВЕЕВ НАЙДЕН ЦВЕТАНОВ ПЪРВАНОВ ГАНКА НИКОЛОВА ЧЕРНЕВА РУМЯНКА ВЪЛЕВА КОЛЕВА АЛБЕНА ИЛИЕВА ВЪРБАНОВА
Документи: 
Публикация на:: 
Плевен

           В изпълнение на чл. 61, ал. 1 и 2 на Административно процесуалния кодекс с настоящето повторно Ви  уведомяваме, че във връзка със заявление вх. № 09-20393-13.03.2019 г. на СГКК- гр. ПЛЕВЕН за отстраняване на явна фактическа грешка за всички засегнати имоти в одобрена КККР на неурбанизираната територия на с. Ралево, е издадена заповед за изменение на КККР № 18-7676-24.07.2019 г., засягащо имот с идентификатор 62116.20.27, 62116.33.5, 62116.33.6, 62116.33.7, 62116.33.8, 62116.33.9, 62116.33.10, 62116.33.11, 62116.33.12, 62116.33.13, 62116.33.14, 62116.33.15, 62116.33.19, 62116.33.27, 62116.34.4, 62116.34.7, 62116.34.15, 62116.34.17, 62116.34.18, 62116.34.19, 62116.34.30, 62116.34.39, 62116.34.41, 62116.34.42, 62116.34.45, 62116.42.108, 62116.42.109, 62116.69.36, 62116.72.5, 62116.888.9901, 62116.34.31, за който в кадастралния регистър на недвижимите имоти сте вписан като собственик или носител на друго вещно право.

             На основание чл. 61, ал. 3 от АПК, уведомлението да се постави на таблото в приемната на СГКК Плевен и да се публикува на електронната страница на Агенцията по геодезия, картография и кадастър.

 

 

Приложения:
1. Заповед № 18-7676-24.07.2019 г.
 

                                                                Началник на СГКК – ГР. ПЛЕВЕН:…………………

                                                                                                              / инж. Боряна Иванова /

 

Дата на поставяне на таблото: 09.09.2019 г.

Дата на сваляне от таблото:     25.09.2019 г.