Изходящ № 24-24724-09.09.2019 г.

Версия за печатВерсия за печат
статус: 
Актуално
Срок на уведомлението: 
14 дни
Дата на отпубликуване: 
26.09.2019
Дo: ЕЛИНА ДИМИТРОВА КЪНЕВА
Документи: 
Публикация на:: 
София - град

В изпълнение на чл. 61, ал. 1 и ал. 3 на Административнопроцесуалния кодекс с настоящето Ви  уведомяваме, че по повод на постъпило заявление вх. № 01-20505-26.01.2017 г., подадено на основание  чл. 51, ал. 3 от Закона за кадастъра и имотния регистър (ЗКИР), е издадена заповед за отказ на изменение на кадастралната карта и кадастралните регистри (КККР) № 18-7862-30.07.2019 г., засягащо поземлени имоти с идентификатори  12084.2700.607, 12084.2700.2667 и 12084.2700.257, за които сте заинтересовано лице.

 

Приложения:
1.  Копие от Заповед № 18-7862-30.07.2019 г.
2. Копие от Скица-проект № 15-87548-28.02.2017 г.

 

Дата: 30.07.2019 г.                    За Началник на СГКК – ГР. СОФИЯ:…………………

                                                                                                                   / инж. М. Петрова /

/Със заповед № РД-20-102/30.08.2019г./

Качено на табло: 11.09.2019 г.