Изходящ № 24-24723-09.09.2019 г.

Версия за печатВерсия за печат
статус: 
Актуално
Срок на уведомлението: 
14 дни
Дата на отпубликуване: 
25.09.2019
ДО РАДКА ТОТЕВА ИЛИЕВА, чрез пълномощник Ирина Йорданова-Стойчева
Документи: 
Публикация на:: 
София - град

В изпълнение на чл. 61, ал. 1  и ал. 3  на Административно процесуалния кодекс с настоящето Ви  уведомяваме, че по повод на постъпило заявление вх. рег.  № 01-263224-14.06.2019 г., подадено на основание  чл. 51, ал. 3 на Закон за кадастъра и имотния регистър е издадена заповед № 18-7724-25.07.2019 г., за  изменение на КККР на  район  Витоша, Столична община, засягаща имоти с идентификатори 68134.1944.118 и 68134.1944.2752, за който в кадастралния регистър на недвижимите имоти сте вписан като собственик или носител на друго вещно право.

 

Приложения:
1. Заповед № 18-7724-25.07.2019 г.
2. Скица-проект

 

 

 

 

 

ЗА НАЧАЛНИК СГКК СОФИЯ:

                     ИНЖ. МАРИЯ ПЕТРОВА

                                                                                             Със заповед № РД - 20-102/30.08.2019 г.

 

 

 

 

Дата на залепване на таблото: 10.09.2019г.