Изходящ № 24-24689-05.09.2019 г.

Версия за печатВерсия за печат
статус: 
Актуално
Срок на уведомлението: 
14 дни
Дата на отпубликуване: 
24.09.2019
Дo: "ПРИМОТИСА" ЕООД
Документи: 
Публикация на:: 
София - град

В изпълнение на чл. 61, ал. 1 и ал. 3 на Административно процесуалния кодекс с настоящето Ви  уведомяваме, че по повод на постъпило заявление вх. № 01-98185-19.03.2018 г. до СГКК София, подаденo на основание  чл. 51, ал. 3 на Закон за кадастъра и имотния регистър е издадена заповед за изменение на КККР № 18-8214-07.08.2019 г., засягащо имоти с идентификатори 07106.1433.285, 07106.1433.679, 07106.1433.417, 07106.1433.646, 07106.1433.647, 07106.1433.649, 07106.1433.650, 07106.1433.651, за който в кадастралния регистър на недвижимите имоти сте вписан като собственик или носител на друго вещно право.

 

Приложения:
1.  Копие на заповед № 18-8214-07.08.2019 г.
2.  Копие на скица-проект.
 
 

 

 

 

                                                                 ЗА НАЧАЛНИК СГКК СОФИЯ:

                                                                                                                 ИНЖ. МАРИЯ ПЕТРОВА

                                                                                                           Със заповед № РД - 20-102/30.08.2019 г.

 

 

Дата на поставяне на таблото 09.09.2019 г.