Изходящ № 24-24527-04.09.2019 г.

Версия за печатВерсия за печат
статус: 
Актуално
Срок на уведомлението: 
14 дни
Дата на отпубликуване: 
24.09.2019
ДО АТАНАС ПЕТРОВ АТАНАСОВ ДИЛЯН СТАМАТОВ ДИМИТРОВ
Документи: 
Публикация на:: 
Шумен

На основание чл. 61, ал. 1 от Административнопроцесуалния кодекс (АПК), във връзка с чл. 54, ал. 4 от Закона за кадастъра и имотния регистър (ЗКИР), Ви уведомявам, че по повод постъпило заявление рег. № 01-316853-16.07.2019 г., подадено на основание чл. 51, ал. 3 от ЗКИР, е издадена заповед № 18-9229-04.09.2019 г. на началника на Служба по геодезия, картография и кадастър (СГКК) - ГР. ШУМЕН, с която е одобрено изменението на кадастралната карта и кадастралния регистър на недвижимите имоти на гр. Велики Преслав за поземлен имот с идентификатор 58222.495.1712, 58222.495.1713, 58222.495.2179, сграда с идентификатор 58222.495.1713.3, 58222.495.1713.4.

В двуседмичен срок, считано от датата на получаване на настоящето уведомление, Ви се предоставя възможност да се запознаете със Заповед № 18-9229-04.09.2019 г. на началника на СГКК - ГР. ШУМЕН и скицата – проект към нея.

 

Приложение: Заповед № 18-9229-04.09.2019 г.

 

                                                 НАЧАЛНИК НА СГКК – ГР. ШУМЕН:…………………

                                                    / инж. М. Миланов Заповед №ЧР-31-29/12.07.2019 г. /