Изходящ № 24-24048-30.08.2019 г

Версия за печатВерсия за печат
статус: 
Актуално
Срок на уведомлението: 
14 дни
Дата на отпубликуване: 
24.09.2019
ДО САШКА ИВАНОВА ДИМИТРОВА ПЕТКО ИВАНОВ ГЕОРГИЕВ
Документи: 
Публикация на:: 
София - град

В изпълнение на чл. 61, ал. 1 във връзка с чл. 61, ал. 3 от Административно процесуалния кодекс с настоящето Ви  уведомяваме, че по повод на постъпило заявление вх. № 01-405641-17.10.2018 г., до СГКК София, подадена на основание  чл. 51, ал. 3 на Закон за кадастъра и имотния регистър е издадена заповед за отказ за изменение на КККР № 18-7410-17.07.2019 г., засягащо имоти с идентификатори 68134.1007.1202, 68134.1007.1203, 68134.1007.1205, 68134.1007.1205.1, 68134.1007.1205.2, 68134.1007.1205.3, 68134.1007.1206, 68134.1007.1398, 68134.1007.1399, 68134.1007.1204, 68134.1007.1200, за които в кадастралния регистър на недвижимите имоти сте вписан като собственик или носител на друго вещно право.

 

Приложения:
1.  Копие на Заповед № 18-7410-17.07.2019 г.
2.  Копие на скица-проект

 

                             НАЧАЛНИК СГКК СОФИЯ:

ИНЖ. ДИМИТЪР ВЕЛИЧКОВ

Дата на поставяне на таблото 09.09.2019 г.