Изходящ № 24-24047-30.08.2019 г.

Версия за печатВерсия за печат
статус: 
Актуално
Срок на уведомлението: 
14 дни
Дата на отпубликуване: 
24.09.2019
ДО БОРИС ИГНАТОВ ИВАНОВ ЛИДИЯ СТАНИМИРОВА ИВАНОВА ВАСИЛ ИЛИЕВ НЕНКОВ СТЕФАН ИЛИЕВ НЕНКОВ НИКОЛАЙ ВАСИЛЕВ ХИНДАЛОВ
Документи: 
Публикация на:: 
София - град

В изпълнение на чл. 61, ал. 1 във връзка с чл. 61, ал. 3 от Административно процесуалния кодекс с настоящето Ви  уведомяваме, че по повод на постъпило заявление вх. № 01-366469-20.09.2018 г., до СГКК София, подадена на основание  чл. 51, ал. 3 на Закон за кадастъра и имотния регистър е издадена заповед за изменение на КККР № 18-4027-15.04.2019 г., засягащо имоти с идентификатори 68134.1006.1, 68134.1006.8, 68134.1006.9, 68134.1006.1205, 68134.1006.18, 68134.1006.19, за които в кадастралния регистър на недвижимите имоти сте вписан като собственик или носител на друго вещно право.

Приложения:
1.  Копие на Заповед № 18-4027-15.04.2019 г.
2.  Копие на скица-проект

 

                                                             Началник на СГКК – ГР. СОФИЯ:…………………

                                                                                                                     / инж.Д.Величков /

Дата на поставяне на таблото 09.09.2019 г.