Изходящ № 24-24040-30.08.2019 г.

Версия за печатВерсия за печат
статус: 
Актуално
Срок на уведомлението: 
14 дни
Дата на отпубликуване: 
24.09.2019
ДО ЕЛКА КРЪСТАНОВА КОСТАДИНОВА
Документи: 
Публикация на:: 
София - град

В изпълнение на чл. 61, ал. 1 във връзка с чл. 61, ал. 3 от Административно процесуалния кодекс с настоящето Ви  уведомяваме, че по повод на постъпило заявление вх. № 01-470449-27.11.2018 г., до СГКК София, подадена на основание  чл. 51, ал. 3 на Закон за кадастъра и имотния регистър е издадена заповед за отказ за изменение на КККР № 18-7195-10.07.2019 г., засягащо имоти с идентификатори 02659.2192.23, 02659.2192.166, 02659.2192.167, за които в кадастралния регистър на недвижимите имоти сте вписан като собственик или носител на друго вещно право.

 

Приложения:
1.  Копие на Заповед № 18-7195-10.07.2019 г.
2.  Копие на скица-проект

 

 

                             НАЧАЛНИК СГКК СОФИЯ:

ИНЖ. ДИМИТЪР ВЕЛИЧКОВ

Дата на поставяне на таблото 09.09.2019 г.