Изходящ № 24-23286-23.08.2019 г.

Версия за печатВерсия за печат
статус: 
Актуално
Срок на уведомлението: 
14 дни
Дата на отпубликуване: 
20.11.2019
ДО ОБЩИНА КЮСТЕНДИЛ ДО: ВЕНЦИСЛАВ ЛЮБЕНОВ КРЪСТЕВ ДО: ПЕТЪР СИМЕОНОВ ГЕОРГИЕВ ДО: ГЕОРГИ СИМЕОНОВ ГЕОРГИЕВ
Публикация на:: 
Кюстендил

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН КМЕТ,

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ПЕТЪР ГЕОРГИЕВ,

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ВЕНЦИСЛАВ КРЪСТЕВ,

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ГЕОРГИ ГЕОРГИЕВ,

 

На основание чл. 61, ал. 1 от Административнопроцесуалния кодекс (АПК), във връзка с чл. 54, ал. 4 от Закона за кадастъра и имотния регистър (ЗКИР), Ви уведомявам, че по повод постъпило заявление рег. № 01-344831-01.08.2019 г., подадено на основание чл. 51, ал. 3 от ЗКИР, е издадена заповед № 18-8763-23.08.2019 г. на началника на Служба по геодезия, картография и кадастър (СГКК) - ГР. КЮСТЕНДИЛ, с която е одобрено изменението на кадастралната карта и кадастралния регистър на недвижимите имоти на с. Жиленци за поземлен имот с идентификатор 29386.11.73, сграда с идентификатор 29386.11.73.3, поземлен имот с идентификатор 29386.11.203, състоящо се в нанасяне на имот с проектен идентификатор 29386.11.203 в контура на съществуващ имот 29386.11.73 и промяна контура на имот 29386.11.73, в съотвествие с  представените документи за собственост. В кадастралния регистър на недвижимите имоти сте записан като собственик или носител на друго вещно право върху един или повече от посочените имоти.

 

 

В двуседмичен срок, считано от датата на получаване на настоящето уведомление, Ви се предоставя възможност да се запознаете със Заповед № 18-8763-23.08.2019 г. на началника на СГКК - ГР. КЮСТЕНДИЛ и скицата – проект към нея.

 

Приложение: Заповед № 18-8763-23.08.2019 г.

 

                                                      НАЧАЛНИК НА СГКК – ГР. КЮСТЕНДИЛ:…………………

                                                                                                                         / инж. Антон Младенов /