Изходящ № 24-2286-24.01.2020 г.

Версия за печатВерсия за печат
Документи: 
статус: 
Актуално
Срок на уведомлението: 
14 дни
Дата на отпубликуване: 
11.08.2020
До: 
ОБЩИНА ДЖЕБЕЛ ДО МАРТИН АЯНОВ СЕРБЕЗОВ ДО АСЯ ЮЛИЯНОВА СЕРБЕЗОВА
Публикация на: 
Кърджали

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН НЕДЖМИ АЛИ–КМЕТ НА ОБЩИНА ДЖЕБЕЛ,

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН МАРТИН АЯНОВ СЕРБЕЗОВ,

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО АСЯ ЮЛИЯНОВА СЕРБЕЗОВА,

 

На основание чл. 61, ал. 1 от Административнопроцесуалния кодекс (АПК), във връзка с чл. 53б, ал. 7 от Закона за кадастъра и имотния регистър (ЗКИР), Ви уведомявам, че по повод постъпило заявление рег. № 01-451754-08.10.2019 г., подадено на основание чл. 51, ал. 3 от ЗКИР, е издадена заповед № 18-868-24.01.2020 г. на началника на Служба по геодезия, картография и кадастър (СГКК) - ГР. КЪРДЖАЛИ, с която е одобрено изменението на кадастралната карта и кадастралния регистър на недвижимите имоти на с. Великденче за имот с идентификатор 10389.10.253, състоящо се в отстраняване на явна фактическа грешка в КККР, изразяваща се в отразяване на съществуваща сграда описана в Нотариален акт № 17 том 1 рег. 37 дело 18 от 14.01.2020г., издаден от Служба по вписванията гр. Момчилград, съставен въз основа на издадена от СГКК – Кърджали скица- проект.

В кадастралния регистър на недвижимите имоти сте записан като собственик или носител на друго вещно право върху един или повече от посочените имоти.

В двуседмичен срок, считано от датата на получаване на настоящето уведомление, Ви се предоставя възможност да се запознаете с одобреното със Заповед № 18-868-24.01.2020 г. на началника на СГКК - ГР. КЪРДЖАЛИ и скицата – проект към нея, изменение на КККР на с. Великденче, община Джебел.

 

Приложение: Заповед № 18-868-24.01.2020 г.

 

 

 

                                  НАЧАЛНИК НА СГКК – ГР. КЪРДЖАЛИ:…………………

                                                                                                         / инж. С. Зафирова /