Изходящ № 24-22139-11.09.2019 г.

Версия за печатВерсия за печат
статус: 
Актуално
Срок на уведомлението: 
14 дни
Дата на отпубликуване: 
26.09.2019
Дo: "СРЕДНА ГОРА" АД ГР.ПЛОВДИВ БУЛ.”ШЕСТИ СЕПТЕМВРИ” № 93
Документи: 
Публикация на:: 
Пловдив

В изпълнение на чл. 61, ал. 1 на Административно процесуалния кодекс и чл.56, ал.9 от Наредба № РД-02-20-5/15.12.2016 г. „За съдържанието, създаването и поддържането на кадастралната карта и кадастрални регистри”  и Заповед за отчуждаване № 18ОА929/04.05.2018 г., с настоящето Ви  уведомяваме, че по повод на постъпила молба вх. № 01-331613-24.07.2019 г., подадена на основание  чл. 58, ал. 1, т.1 от Наредба № РД-02-20-5/15.12.2016 г. за съдържанието, създаването и поддържането на кадастралната карта и кадастралните регистри ,е издадена заповед за изменение на КККР № 18-8359-12.08.2019 г., засягащо имот с идентификатор 56784.18.163, за който в кадастралния регистър на недвижимите имоти сте вписан като собственик или носител на друго вещно право.

 

Приложения:
1. Заповед № 18-8359-12.08.2019 г.

 

 

 

                                                             Началник на СГКК – ГР. ПЛОВДИВ:…………………

                                                                                                                  / инж. Никола Бадев /

 

Дата на поставяне на таблото: 11.09.2019 г.

Дата на сваляне от таблото:     25.09.2019 г.