Изходящ № 24-22112-15.09.2020 г.

Версия за печатВерсия за печат
Документи: 
статус: 
Актуално
Срок на уведомлението: 
14 дни
Дата на отпубликуване: 
01.10.2020
До: 
ДИМИТЪР МИХАЙЛОВ МЕХАНДЖИЕВ
Публикация на: 
Пловдив

На основание чл. 61, ал. 1 от Административнопроцесуалния кодекс (АПК), във връзка с чл. 18а, ал. 10 от АПК и чл. 54, ал. 4 от Закона за кадастъра и имотния регистър (ЗКИР), Ви уведомявам, че по повод постъпило заявление рег. № 01-190329-13.05.2020 г., подадено на основание чл. 51, ал. 3 от ЗКИР, е издадена заповед № 18-7421-11.08.2020 г. на началника на СГКК – гр. Пловдив, с която е одобрено изменението на кадастралната карта и кадастралния регистър на недвижимите имоти на гр. Перущица за поземлен имот с идентификатор 55909.710.233, поземлен имот с идентификатор 55909.710.239, състоящо се в обединяване на поземлени имоти с идентификатори  55909.710.233 и 55909.710.239 в един нов поземлен имот с проектен идентификатор 55909.710.257 и отделяне на нов поземлен имот с проектен идентификатор 55909.710.258 във връзка с отразяване на одобрен и влязъл в сила ПУП-ПРЗ, какво и в нанасяне на новопостроена сграда с проектен идентификатор 55909.710.257.1.

Изменението засяга поземлени имоти с идентификатори 55909.710.233 и 55909.710.239, поземлени имоти с проектни идентификатори 55909.710.257 и 55909.710.258 и сграда с проектен идентификатор 55909.710.257.1, за които в кадастралния регистър на недвижимите имоти сте записан като собственик или носител на друго вещно право.

В 14-дневен срок, считано от датата на получаване на настоящoто уведомление, Ви се предоставя възможност да се запознаете със Заповед № 18-7421-11.08.2020 г. на началника на СГКК – гр. Пловдив и издадената скица-проект към нея.

 

Приложение:

  1. 1.     Заповед № 18-7421-11.08.2020 г.
  2. 2.     Скица-проект № 15-524725-19.06.2020 г.

 

                                                  Началник на СГКК – гр. Пловдив:…………………

                                                                                                        /инж. Никола Бадев/

 

Дата на поставяне на таблото: 16.09.2020 г.

Дата на сваляне от таблото: 23.09.2020 г.