Изходящ № 24-22111-15.09.2020г.

Версия за печатВерсия за печат
Документи: 
статус: 
Актуално
Срок на уведомлението: 
14 дни
Дата на отпубликуване: 
01.10.2020
До: 
ДОНКА ЖЕЛЯЗКОВА ГЕОРГИЕВА гр. Сливен
Публикация на: 
Ямбол

 

В изпълнение на чл.61, ал.1 на Административно процесуалния кодекс с настоящето Ви  уведомяваме, че по повод на постъпило Заявление вх. № 01-340128-03.08.2020г., подадено от ДОНКА ЖЕЛЯЗКОВА ГЕОРГИЕВА на основание  чл.56, ал.1 от Наредба № РД-02-20-5 от 15.12.2016 г. за съдържанието, създаването и поддържането на кадастралната карта и кадастралните регистри е извършено изменение на КККР на с.Кабиле, на основание чл.51, ал.1, т.1, ал.3, ал.5, чл.52, ал.1, т. 7 и ал. 2 от ЗКИР  в поземлен имот с идентификатор 35028.29.36 находящ се в с. Кабиле, м. ОРЕЛА.

 

Изменението на КККР  е въз основа на проект от правоспособно лице инж.Георги Ишкитиев, приложен към заявление с вх. № 01-481658-24.10.2019г., и представен вписан акт от Служба по вписване по реда на чл. 86, ал. 1 и се състои в делба на ПИ с идентификатор 35028.29.36 на три нови имота с нови идентификатори и вписване на данни за собственост в КРНИ:

-        Имот  35028.29.52

с площ 6099 кв.м.;

с начин за трайно ползване: Нива

собственик: ДОНКА ЖЕЛЯЗКОВА ГЕОРГИЕВА

с документ за собственост: Договор за делба от 29.11.2019г., вх.рег. №7610, том 5, изд. СВ гр. Ямбол

-        Имот  35028.29.53

с площ 6099 кв.м.;

с начин за трайно ползване: Нива

собственик: РУСКА ПЕНЧЕВА КАЛЧЕВА

с документ за собственост: Договор за делба от 29.11.2019г., вх.рег. №7610, том 5, изд. СВ гр. Ямбол

-        Имот  35028.29.54

с площ 6099 кв.м.;

с начин за трайно ползване: Нива

собственик: МАРИНКА ПЕНЧЕВА МИЛКОВА

с документ за собственост: Договор за делба от 29.11.2019г., вх.рег. №7610, том 5, изд. СВ гр. Ямбол

 

Изменението подлежи на обжалване в 14-дневен срок на основание чл.149, ал.1 от АПК  пред Административен съд Ямбол чрез СГКК - Ямбол.

 

Дата на поставяне на таблото и публикуване на електронната страница на АГКК: 16.09.2020г.

Дата на сваляне от таблото: 01.10.2020г.

 

КК                        

 НАЧАЛНИК НА СГКК – ГР. ЯМБОЛ: ….…………………

/ инж. Р. Христова/