Изходящ № 24-22108-15.09.2020 г.

Версия за печатВерсия за печат
Документи: 
Документи: 
статус: 
Актуално
Срок на уведомлението: 
14 дни
Дата на отпубликуване: 
01.10.2020
До: 
СОФКА ИВАНОВА ЕВТИМА РУСЕВА ЕЛЕНА ИВАНОВА СТАНКА ИВАНОВА ИВАНКА ИВАНОВА
Публикация на: 
Велико Търново

На основание чл. 61, ал. 1 от Административнопроцесуалния кодекс (АПК), във връзка с чл. 18а, ал. 10 от АПК и чл. 54, ал. 4 от Закона за кадастъра и имотния регистър (ЗКИР), Ви уведомявам, че по повод постъпило заявление рег. № 01-241796-12.06.2020 г., подадено на основание чл. 51, ал. 3 от ЗКИР, е издадена заповед № 18-7733-20.08.2020 г. на началника на Служба по геодезия, картография и кадастър (СГКК) - ГР. ВЕЛИКО ТЪРНОВО, с която е одобрено изменението на кадастралната карта и кадастралния регистър на недвижимите имоти на гр. Павликени състоящо се в нанасяне на поземлени имоти и сгради на адрес: гр. Павликени, ул. „Св. св. Кирил и Методий“ № 77. 

Изменението засяга поземлен имот с идентификатор 55052.332.318, поземлен имот с идентификатор 55052.332.1, поземлен имот с идентификатор 55052.332.2, за който в кадастралния регистър на недвижимите имоти сте записан като собственик или носител на друго вещно право.

В двуседмичен срок, считано от датата на поставяне на уведомлението на таблото в приемната на СГКК – гр. Велико Търново и на електронната страница на Агенцията по геодезия, картография и кадастър, Ви се предоставя възможност да се запознаете със Заповед № 18-7733-20.08.2020 г. на Началника на СГКК - ГР. ВЕЛИКО ТЪРНОВО и скицата – проект към нея.

 

Приложение: Заповед № 18-7733-20.08.2020 г.

 

Дата на поставяне на таблото и публикуване на електронната страница на АГКК: 16.09.2020 г.

 

 

НАЧАЛНИК НА СГКК – ГР. ВЕЛИКО ТЪРНОВО:…………………

            / инж. Иван Анастасов /