Изходящ № 24-21976-14.09.2020 г.

Версия за печатВерсия за печат
Документи: 
статус: 
Актуално
Срок на уведомлението: 
14 дни
Дата на отпубликуване: 
30.09.2020
До: 
Собствениците на апартаменти-СОС в сграда с идентификатор 83510.658.138.5 (адм.адрес: гр.Шумен, ул.“Самара“ №14, вх.3
Публикация на: 
Шумен

На основание чл. 61, ал. 1 от Административнопроцесуалния кодекс (АПК), във връзка с чл. 54, ал. 4 от Закона за кадастъра и имотния регистър (ЗКИР), Ви уведомявам, че е издадена Заповед № 18-8613-14.09.2020г. на Началника на Служба по геодезия, картография и кадастър (СГКК) - ГР. ШУМЕН, с която е одобрено изменение на кадастралната карта и кадастралния регистър на недвижимите имоти на гр. Шумен, състоящо се в поправка на схемите на СОС в сграда с идентификатор 83510.658.138.5.

В кадастралния регистър на недвижимите имоти сте записан като собственик или носител на друго вещно право върху един или повече от посочените имоти.

В двуседмичен срок, считано от датата на получаване на настоящoто уведомление, Ви се предоставя възможност да се запознаете със Заповед № 18-5789-26.06.2020 г. на началника на СГКК - ГР. ШУМЕН.

 

Приложение: Заповед № 18-8613-14.09.2020 г.

 

                                         НАЧАЛНИК НА СГКК – ГР. ШУМЕН:…………………

                                                                                                            / инж. С. Василев /