Изходящ № 24-21907-14.09.2020 г.

Версия за печатВерсия за печат
Документи: 
статус: 
Актуално
Срок на уведомлението: 
14 дни
Дата на отпубликуване: 
30.09.2020
До: 
БОРИС ДИМИТРОВ ГЛАВЧОВСКИ
Публикация на: 
Софийска област

На основание чл. 61, ал. 3 от Административнопроцесуалния кодекс (АПК), във връзка с чл. 18а, ал. 8 от АПК и чл. 54, ал. 4 от Закона за кадастъра и имотния регистър (ЗКИР), Ви  уведомяваме, че по повод постъпило заявление с вх. № 01-192999-15.05.2020 г., подадено на основание  основание чл. 51, ал. 2 от ЗКИР, е издадена заповед за изменение на КККР № 18-6278-09.07.2020 г., засягащо имот с идентификатор 77246.24.19, за който в кадастралния регистър на недвижимите имоти сте вписан като собственик или носител на друго вещно право. В двуседмичен срок, считано от датата на получаване на настоящoто уведомление, Ви се предоставя възможност да се запознаете със Заповед № 18-6278-09.07.2020 г. на началника на СГКК - СОФИЙСКА ОБЛАСТ и скицата – проект към нея.

 

 

Приложения:
1. Заповед № 18-6278-09.07.2020 г.
2. Скица-проект № 15-448503-01.06.2020 г.

 

 

 Началник на СГКК – СОФИЙСКА ОБЛАСТ:   

                                                                                    / инж.Светломира Славова  

 

Дата на залепване на таблото: 15.09.2020г. 

Дата на сваляне от таблото: 29.09.2020г.