Изходящ № 24-21743-10.09.2020 г.

Версия за печатВерсия за печат
Документи: 
Документи: 
Документи: 
Документи: 
статус: 
Актуално
Срок на уведомлението: 
14 дни
Дата на отпубликуване: 
29.09.2020
До: 
На основание чл. 61, ал. 1 от Административнопроцесуалния кодекс (АПК), във връзка с чл.18а, ал.10 от Административнопроцесуалния кодекс (АПК) и чл. 54, ал. 4 от Закона за кадастъра и имотния регистър (ЗКИР), Ви уведомявам, че по повод постъпило заявление рег. № 01-254128-18.06.2020 г., подадено на основание чл. 51, ал. 3 от ЗКИР, е издадена заповед № 18-7555-14.08.2020 г. на началника на Служба по геодезия, картография и кадастър (СГКК) - ГР. ДОБРИЧ, с която е одобрено изменението на кадастралната карта и кадастралния регистър на недвижимите имоти на гр. Добрич за самостоятелен обект в сграда с идентификатор 72624.618.244.1.20, състоящо се в нанасяне на самостоятелен обект в сграда – гараж с идентификатор 72624.618.244.1.20. Изменението засяга схема на самостоятелен обект с идентификатор 72624.618.244.1.20, за който в кадастралния регистър на недвижимите имоти сте записан като собственик или носител на друго вещно право. В двуседмичен срок, считано от датата на поставяне на уведомлението на таблото в приемната на СГКК – Добрич и публикуването му на електронната страница на Агенцията по геодезия, картография и кадастър, Ви се предоставя възможност да се запознаете със Заповед № 18-7555-14.08.2020 г. на началника на СГКК - ГР. ДОБРИЧ и схемата – проект към нея. Приложение: Заповед № 18-7555-14.08.2020 г. Дата на поставяне на таблото и публикуване на електронната страница на АГКК : 11.09.2020г. Дата на сваляне от таблото и от електронната страница на АГКК: 25.09.2020г. За НАЧАЛНИК НА СГКК – ГР. ДОБРИЧ:………………… / инж.Милена Терзиева / съгласно Заповед №18-7156/03.08.2020г.
Публикация на: 
Добрич

На основание чл. 61, ал. 1 от Административнопроцесуалния кодекс (АПК), във връзка с чл.18а, ал.10 от Административнопроцесуалния кодекс (АПК) и чл. 54, ал. 4 от Закона за кадастъра и имотния регистър (ЗКИР), Ви уведомявам, че по повод постъпило заявление рег. № 01-254128-18.06.2020 г., подадено на основание чл. 51, ал. 3 от ЗКИР, е издадена заповед № 18-7555-14.08.2020 г. на началника на Служба по геодезия, картография и кадастър (СГКК) - ГР. ДОБРИЧ, с която е одобрено изменението на кадастралната карта и кадастралния регистър на недвижимите имоти на гр. Добрич за самостоятелен обект в сграда с идентификатор 72624.618.244.1.20, състоящо се в нанасяне на самостоятелен обект в сграда – гараж с идентификатор 72624.618.244.1.20. 

Изменението засяга схема на самостоятелен обект  с идентификатор 72624.618.244.1.20, за който в кадастралния регистър на недвижимите имоти сте записан като собственик или носител на друго вещно право.

В двуседмичен срок, считано от датата на поставяне на уведомлението на таблото в приемната на СГКК – Добрич и публикуването му на електронната страница на Агенцията по геодезия, картография и кадастър, Ви се предоставя възможност да се запознаете със Заповед № 18-7555-14.08.2020 г. на началника на СГКК - ГР. ДОБРИЧ и схемата – проект към нея.

Приложение: Заповед № 18-7555-14.08.2020 г.

Дата на поставяне на таблото и публикуване на електронната страница на АГКК : 11.09.2020г.

Дата на сваляне от таблото и от електронната страница на АГКК: 25.09.2020г.

 

 

                                    За НАЧАЛНИК НА СГКК – ГР. ДОБРИЧ:…………………

                                                                                                               / инж.Милена Терзиева /

                                                                                                             съгласно Заповед №18-7156/03.08.2020г.