Изходящ № 24-19894-19.07.2019 г.

Версия за печатВерсия за печат
статус: 
Актуално
Срок на уведомлението: 
14 дни
Дата на отпубликуване: 
25.09.2019
Дo: ОБЩИНА РУСЕ пл. Свобода № 6 гр. Русе До: МАРИНКА ЯКИМОВА ПЕТКОВА ул. Йоаким Груев № 4, вх. 1, ет. 4 гр. Русе До: РОЗАЛИНА СТЕФАНОВА АСЕНОВА-ХРИСТОВА ул. Църковна независимост № 11 гр. Русе ПЪЛНОМОЩНИК НА ПРОФИ-С ООД
Документи: 
Публикация на:: 
Русе

В изпълнение на чл. 61, ал. 1 на Административно процесуалния кодекс с настоящето Ви  уведомяваме, че по повод на постъпило Заявление вх. № 01-221781-21.05.2019 г., подадено на основание  чл. 56, ал. 1 от Наредба № РД-02-20-5 от 15.12.2016 г. за съдържанието, създаването и поддържането на кадастралната карта и кадастралните регистри, е издадена Заповед за изменение на КККР № 18-7524-19.07.2019 г., засягащо поземлени имоти с идентификатори 63427.78.54, 63427.78.65, 63427.78.66 и сгради с идентификатори 63427.78.54.1, 63427.78.65.1, 63427.78.65.2 и 63427.78.65.3, за който в кадастралния регистър на недвижимите имоти сте вписан като собственик или носител на друго вещно право.

 

Приложения:
1. Заповед № 18-7524-19.07.2019 г.
 
 

 

 

                                                                  Началник на СГКК – ГР. РУСЕ:…………………

                                                                                                                / инж. Диана Иванова /