Изходящ № 24-19326-13.08.2020 г.

Версия за печатВерсия за печат
Документи: 
статус: 
Актуално
Срок на уведомлението: 
14 дни
Дата на отпубликуване: 
29.09.2020
До: 
АНАСТАС ХРИСТОВ АНАСТАСОВ
Публикация на: 
Хасково

На основание чл. 61, ал. 1 от Административнопроцесуалния кодекс (АПК), във връзка с чл. 18а, ал. 8 от АПК и чл. 54, ал. 4 от Закона за кадастъра и имотния регистър (ЗКИР), Ви уведомявам, че по повод постъпило заявление рег. № 01-227621-04.06.2020 г., подадено на основание чл. 51, ал. 3 от ЗКИР, е издадена заповед № 18-7508-13.08.2020 г. на началника на Служба по геодезия, картография и кадастър (СГКК) - ГР. ХАСКОВО, с която е одобрено изменението на кадастралната карта и кадастралния регистър на недвижимите имоти на с. Левка за поземлен имот с идентификатор 43205.113.392, състоящо се в отстраняване на непълнота в КК – нанасяне границите на имот парцел №4, кв.Боаза и съществуващите на терена сгради по геодезическо заснемане от правоспособно лице по ЗКИР, които сгради са описани като „Овчарска къща“ и „Свинарник“ м.“Боаза“ на заличеното ТКЗС „Левка“ в Договор за продажба на недвижим имот от 18.03.1996г.

В двуседмичен срок, считано от датата на получаване на настоящoто уведомление, Ви се предоставя възможност да се запознаете със Заповед № 18-7508-13.08.2020 г. на началника на СГКК - ГР. ХАСКОВО и скицата – проект към нея.

 

Приложение: Заповед № 18-7508-13.08.2020 г. и скица проект №  15-734233-13.08.2020 г.

 

                                     НАЧАЛНИК НА СГКК – ГР. ХАСКОВО:…………………

                                                                                           / инж.Валентина Трайкова /

 

Дата на поставяне на таблото в СГКК Хасково и публикуване на ел. страница на АГКК: 14.09.2020г.

Дата на сваляне от таблото в СГКК Хасково и ел. страница на АГКК: 29.09.2020 г.