Уведомления

 • Изходящ № 24-22861-24.09.2020 г.

  статус: 
  Актуално
  Срок на уведомлението: 
  14 дни
  Дата на отпубликуване: 
  10.10.2020
  До: 
  АНГЕЛ КАРАМАРИНОВ КРИСТИНА СКОУТАЯН
  Публикация на: 
  Велико Търново

  На основание чл. 61, ал. 1 от Административнопроцесуалния кодекс (АПК), във връзка с чл. 18а, ал. 10 от АПК и чл. 54, ал. 4 от Закона за кадастъра и имотния регистър (ЗКИР), Ви уведомявам, че по повод постъпило заявление рег. № 01-316342-21.07.2020 г., подадено на основание чл. 51, ал. 3 от ЗКИР, е издадена заповед № 18-8928-24.09.2020 г. на началника на Служба по геодезия, картография и кадастър (СГКК) - ГР. ВЕЛИКО ТЪРНОВО, с която е одобрено изменението на кадастралната карта и кадастралния регистър на недвижимите имоти на с.

 • Изх. № 24-22907-25.09.2020

  Документи: 
  статус: 
  Актуално
  Срок на уведомлението: 
  7 дни
  Дата на отпубликуване: 
  03.10.2020
  До: 
  ТАНИСЛАВА БОРИСОВА КИРОВА
  Публикация на: 
  Благоевград

  На основание чл. 26, ал. 1 от АПК, във връзка с чл. 18а, ал. 10 от АПК, Ви уведомяваме, че по повод подадено от Трайчо Трайков заявление с рег. № 01-296497-10.07.2020г. на СГКК – Благоевград  и приет проект за изменение с Удостоверение № 25-154333-08.07.2020г. на СГКК - Благоевград, е започната процедура по изменение на Кадастралната карта и кадастралния регистър на недвижимите имоти на гр. Петрич, общ. Петрич, одобрени със Заповед РД-18-70/14.12.2010г. на ИД на АГКК.

 • Изх. № 24-22847– 24.09.2020г.

  статус: 
  Актуално
  Срок на уведомлението: 
  14 дни
  Дата на отпубликуване: 
  10.10.2020
  До: 
  МАРИЯ МАРИНОВА ИВАНОВА УЛ. „Т.КАБЛЕШКОВ“ № 6 ГРАД ЕЛИН ПЕЛИН ДО „СЪНСОЛАР“ ЕООД УЛ. „ИВАН ХАДЖИВЪЛКОВ“ № 4 ДОБРИЧ
  Публикация на: 
  Добрич

  В изпълнение разпоредбата на чл.53, ал.3 от Закона за кадастъра и имотния регистър (ЗКИР) Ви уведомяваме, че по повод подадено от „СЪНСОЛАР“ ЕООД заявление с вх. № 01-341326-03.08.2020 г. в Службата по геодезия, картография и кадастър (СГКК) – Добрич, на основание чл.53, ал.2 от ЗКИР бе извършено изменение на кадастралния регистър на недвижимите имоти (КРНИ) за самостоятелен обект  с идентификатор 39459.503.205.3.3 по кадастралната карта (КК) на с.Кранево, община Балчик, обл. Добрич.

 • Изх. № 22-195-24.09.2020г. По преписка: 01-299074-13.07.2020 г.

  статус: 
  Актуално
  Срок на уведомлението: 
  7 дни
  Дата на отпубликуване: 
  03.10.2020
  До: 
  НЕДЯЛКА КАЛЕВА СТОЯНОВА ИВАН МИТКОВ СТОЯНОВ РАДКА ГЕНОВА МИХАЛЕВА
  Публикация на: 
  Бургас

  С настоящото, на основание чл.18а, ал. 10 от АПК Ви уведомяваме, че в СГКК Бургас е постъпило заявление - вх. № 01-299074-13.07.2020 г., с което желае да бъде променена одобрената със заповед № РД-18-875/13.12.2019 г. на Изп. Директор на АГКК – София, кадастрална карта и регистъра към нея на кв. Рудник-кв. Черно море, гр. Бургас, общ. Бургас, област Бургас, по отношение на поземлени имоти /ПИ/ с идентификатори 07079.712.1288 и  07079.712.1289.

 • Изходящ № 24-22258-16.09.2020 г.

  статус: 
  Актуално
  Срок на уведомлението: 
  14 дни
  Дата на отпубликуване: 
  10.10.2020
  До: 
  ИВАН МАРИНОВ МИТЕВ н-ци БОНЧО ВЕЛКОВ ГЕРОВ ПЕНЮ МАРИНОВ МИТЕВ АДРИЯНА СТАНИСЛАВОВА ГЕРОВА
  Публикация на: 
  Шумен

  На основание чл. 61, ал. 1 от Административнопроцесуалния кодекс (АПК), във връзка с чл. 18а, ал. 8 от АПК и чл. 54, ал. 4 от Закона за кадастъра и имотния регистър (ЗКИР), Ви уведомявам, че по повод постъпило заявление рег. № 01-384599-26.08.2020 г., подадено на основание чл. 51, ал. 3 от ЗКИР, е издадена заповед № 18-8700-16.09.2020 г. на началника на Служба по геодезия, картография и кадастър (СГКК) - ГР. ШУМЕН, с която е одобрено изменение на кадастралната карта и кадастралния регистър на недвижимите имоти на гр. Велики Преслав.

 • Изх. № 24-22908-25.09.2020

  статус: 
  Актуално
  Срок на уведомлението: 
  14 дни
  Дата на отпубликуване: 
  10.10.2020
  До: 
  КОСТЕ ВОЙНОВ ФУКАРСКИ
  Публикация на: 
  Благоевград

  На основание чл. 61, ал. 1 от Административнопроцесуалния кодекс (АПК), във връзка с чл. 18а, ал. 10 от АПК и чл. 53б, ал. 7 от Закона за кадастъра и имотния регистър (ЗКИР), Ви уведомявам, че по повод постъпило заявление рег.  № 01-237345-10.06.2020г., подадено на основание чл. 51, ал. 3 от ЗКИР, е издадена заповед № 18-7274-05.08.2020г. на Началника на СГКК - Благоевград, с която е одобрено изменение на кадастралната карта и кадастралния регистър на недвижимите имоти на с. Падеш, общ.

 • Изх. № 24-20907/25.09.2020г.

  статус: 
  Актуално
  Срок на уведомлението: 
  14 дни
  Дата на отпубликуване: 
  10.10.2020
  До: 
  Г-н ВАЛЕРИ РОЛАНСКИ КМЕТ ОБЩИНА РОМАН бул. „ Хр. Ботев ” № 132-136 гр. РОМАН – 3130 ДО Г-жа Генка Бочева Нанкова ЖК“Бъкстон“, бл.26, вх.Б, ет.4, ап.24 гр. София ДО Г-жа Петя Бочева Атанасова ЖК“Люлин“, бл.918, вх.Б, ап.30 Гр. София ДО Г-н Бочо Тодоров Бочев Ул. „ Християнска“№80 Гр. Червен бряг ДО Г-н Йото Тодоров Бочев Ул. „ Християнска“№80 Гр. Червен бряг ДО Г-н Георги Тодоров Бочев Ул. „ Християнска“№80 Гр. Червен бряг ДО Г-н Георги Атанасов Василев Ул. „ Ангел Кънчев“№3 Гр. Роман ДО Г-жа Ценка Тодорова Йотова Ул. „ Никола Петков“№2 с. Кубратово общ. Нови Искър ДО Г-жа Маргарита Цветанова Петрова бул. „ Христо Ботев“№102 Гр. Роман ДО Г-жа Николина Атанасова Петрова Ул. „ Първи май“№5 Гр. Долни Дъбник
  Публикация на: 
  Враца

  УВАЖАЕМИ  Г-Н/Г-ЖО.........................,

   

  На основание чл. 49а, ал.1 от Закона за кадастъра и имотния регистър (ЗКИР), Ви уведомяваме, че с протокол № 21-1607/28.08.2020 г. на СГКК – гр. Враца са приети кадастралната карта и кадастралните регистри за група имоти в землище на с.Марково равнище, ЕКАТТЕ 47322, общ. Роман, обл. Враца .

  Материалите са на разположение в СГКК – Враца.

 • Изх. № 24-22965-25.09.2020

  Документи: 
  статус: 
  Актуално
  Срок на уведомлението: 
  7 дни
  Дата на отпубликуване: 
  03.10.2020
  До: 
  НАСЛЕДНИЦИ НА СМИЛКО ТАСЕВ СМИЛКОВ
  Публикация на: 
  Благоевград

  На основание чл. 61, ал. 1 от Административнопроцесуалния кодекс (АПК), във връзка с чл. 18а, ал. 10 от АПК и чл. 53, ал. 3 от Закона за кадастъра и имотния регистър (ЗКИР), Ви уведомявам, че по повод постъпило заявление рег. № 01-434975-24.09.2020г., подадено на основание чл. 51, ал. 3 от ЗКИР, е извършено изменение на кадастралния регистър на недвижимите имоти на с. Рупите, общ. Петрич за поземлен имот с идентификатор 49312.12.13, находящ се в землището на  с. Рупите, общ.