Изходящ № 24-18114-30.07.2020 г.

Версия за печатВерсия за печат
Документи: 
статус: 
Актуално
Срок на уведомлението: 
14 дни
Дата на отпубликуване: 
15.08.2020
До: 
ГЕОРГИ ХРИСТЕВ БАКЪРДЖИЕВ
Публикация на: 
Пловдив

На основание чл. 61, ал. 1 от Административнопроцесуалния кодекс (АПК), във връзка с чл. 18а, ал. 10 от АПК и чл. 54, ал. 4 от Закона за кадастъра и имотния регистър (ЗКИР), Ви уведомявам, че по повод постъпило заявление рег. № 01-150216-03.04.2020г., подадено на основание чл. 51, ал. 3 от ЗКИР, е издадена заповед № 18-6052-03.07.2020г. на Началника на СГКК - Пловдив, с която е одобрено изменението на кадастралната карта и кадастралния регистър на недвижимите имоти на гр. Пловдив, състоящо се в коригиране на контурите на самостоятелни обекти в сграда с идентификатори 56784.522.851.1.1, 56784.522.851.1.2, 56784.522.851.1.3 и 56784.522.851.1.4 със запазване на идентификаторите им и отразяване на самостоятелен обект в сграда с проектен идентификатор 56784.522.851.1.6. 

Изменението засяга самостоятелни обекти в сграда с идентификатори 56784.522.851.1.1, 56784.522.851.1.2, 56784.522.851.1.3, 56784.522.851.1.4 и 56784.522.851.1.6, за които в кадастралния регистър на недвижимите имоти сте записан като собственик или носител на друго вещно право.

В 14-дневен срок, считано от датата на получаване на настоящoто уведомление, Ви се предоставя възможност да се запознаете със Заповед № 18-6052-03.07.2020г. на Началника на СГКК - Пловдив.

 

 

Приложение:

  1. 1.     Заповед № 18-6052-03.07.2020г.

 

 

                                            НАЧАЛНИК НА СГКК – ПЛОВДИВ:…………………

                                                                                                        /инж. Никола Бадев/

 

Дата на поставяне на таблото: 31.07.2020 г.

Дата на сваляне от таболото: 10.08.2020 г.