Изходящ № 24-17924-29.07.2020 г.

Версия за печатВерсия за печат
Документи: 
Документи: 
статус: 
Актуално
Срок на уведомлението: 
14 дни
Дата на отпубликуване: 
13.08.2020
До: 
ЛЮБОМИР ДИМИТРОВ ЛЮБЕНОВ
Публикация на: 
Шумен

В изпълнение на чл. 61, ал. 1  на Административно процесуалния кодекс и  във връзка с чл. 54, ал. 4 от Закона за кадастъра и имотния регистър (ЗКИР) с настоящето Ви  уведомяваме, че по повод на постъпило заявление с вх.  № 01-311038-17.07.2020 г., подадено на основание  чл. 58, ал. 1, т.1 от Наредба № 3 / 28.04.2005 г. за съдържанието, създаването и поддържането на кадастралната карта и кадастралните регистри, е издадена заповед № 18-6980-29.07.2020 г. на началника на Служба по геодезия, картография и кадастър (СГКК) – гр. Шумен, с която е одобрено изменението на кадастралната карта и кадастралния регистър на недвижимите имоти на гр. Шумен за сграда с идентификатор 83510.681.221.1, състоящо се в отстраняване на непълнота или грешка на КККР, а именно нанасяне на липсващи СОС 83510.681.221.1.1, 83510.681.221.1.2, 83510.681.221.1.3 и 83510.681.221.1.4.

Изменението засяга сграда с идентификатор 83510.681.221.1, СОС с идентификатор 83510.681.221.1.1, СОС с идентификатор 83510.681.221.1.2,  СОС с идентификатор 83510.681.221.1.3 и  СОС с идентификатор 83510.681.221.1.4, за които в кадастралния регистър на недвижимите имоти сте записан като собственик или носител на друго вещно право.

В двуседмичен срок, считано от датата на получаване на настоящoто уведомление, Ви се предоставя възможност да се запознаете със Заповед № 18-6980-29.07.2020 г. на началника на СГКК - ГР. ШУМЕН и схемите – проект към нея.

Приложение: Копие от Заповед № 18-6980-29.07.2020 г. и копия от схеми-проект № 15-682302; 682313; 682318 и 682321-29.07.2020г.

 

                                         НАЧАЛНИК НА СГКК – ГР. ШУМЕН:…………………

                                                                                                            / инж. С. Василев /