Изходящ № 24-17697-27.07.2020 г.

Версия за печатВерсия за печат
статус: 
Актуално
Срок на уведомлението: 
14 дни
Дата на отпубликуване: 
12.08.2020
До: 
Г-ЖА МИНКА СТАНИСЛАВОВА ХАДЖИЕВА гр.София, ж.к. Надежда I №140, вх.Д, ет.3, ап.99 Г-ЖА АМЕЛИЯ РУМЕНОВА КЕХАЙОВА гр.Пловдив, бул.България №52, ет.2, ап.5
Публикация на: 
Смолян

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ХАДЖИЕВА,

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО КЕХАЙОВА,

На основание чл. 61, ал. 1 от Административнопроцесуалния кодекс (АПК), във връзка с чл. 18а, ал. 10 от АПК и чл. 53б, ал. 7 от Закона за кадастъра и имотния регистър (ЗКИР), Ви уведомявам, че по повод постъпило заявление рег. № 01-237669-10.06.2020 г. от г-н Феликс Симеонов Аршинев, подадено на основание чл. 51, ал. 3 от ЗКИР, е издадена заповед № 18-5880-30.06.2020 г. на началника на Служба по геодезия, картография и кадастър (СГКК) - гр. Смолян, с която е одобрено изменението на кадастралната карта и кадастралния регистър на недвижимите имоти на гр. Златоград, състоящо се в нанасяне на неотразена двуетажна жилищна сграда с идентификатор 31111.1.36.1, в рамките на поземлен имот с идентификатор 31111.1.36.

Изменението засяга поземлен имот с идентификатор 31111.1.36, за който в кадастралния регистър на недвижимите имоти сте записан като собственик или носител на друго вещно право.

В двуседмичен срок, считано от датата на получаване на настоящoто уведомление, Ви се предоставя възможност да се запознаете със Заповед № 18-5880-30.06.2020 г. на началника на СГКК - гр. Смолян и скицата – проект към нея.

 

 

                                               НАЧАЛНИК НА СГКК - СМОЛЯН:           

                                                                                                    ИНЖ. ЦАНКО КАРАБОВ

 

Дата на поставяне на таблото и публикуване на електронната страница на АГКК: 28.07.2020г.