Изходящ № 24-17599-27.07.2020 г.

Версия за печатВерсия за печат
Документи: 
статус: 
Актуално
Срок на уведомлението: 
14 дни
Дата на отпубликуване: 
12.08.2020
До: 
АНГЕЛ ДИМИТРОВ ПЕТРОВ АНГЕЛИНА ТРАЙКОВА ПЕТРОВА
Публикация на: 
София - град

На основание чл. 61, ал. 1 от АПК, във връзка с чл. 18а, ал. 10 от Административнопроцесуалния кодекс (АПК) и чл. 54, ал. 4 от Закона за кадастъра и имотния регистър (ЗКИР), Ви уведомявам, че по повод постъпило заявление рег. № 01-99484-25.02.2020 г., подадено на основание чл. 51, ал. 3 от ЗКИР, е издадена заповед № 18-5573-23.06.2020 г. на началника на Служба по геодезия, картография и кадастър (СГКК) - ГР. СОФИЯ, с която е одобрено изменението на кадастралната карта и кадастралния регистър на недвижимите имоти на гр. София за поземлени имоти с идентификатори 68134.702.1441 и 68134.702.1443, състоящо се в коригиране на югоизточната граница на поземлен имот с идентификатор 68134.702.1443 в съответствие с границите на УПИ XII-443, кв. 235 по регулационния план на м. „Подуене Редута“, одобрен със Заповед № РД-50-09-438/20.11.1984 г. и Заповед № РД-50-09-422/29.09.1993, в съответствие с представени нотариален акт № 155, том LIII, рег. 24168, дело 16953 от 19.04.2018 г., извършени измервания и проект на правоспособно лице по ЗКИР.

В кадастралния регистър на недвижимите имоти сте записан като собственик или носител на друго вещно право върху един или повече от посочените имоти.

В 7-дневен срок, считано от датата на поставяне на уведомлението на таблото в приемната на СГКК - София и публикуването му на електронната страница на Агенцията по геодезия, картография и кадастър, Ви се предоставя възможност да се запознаете със Заповед № 18-5573-23.06.2020 г. на началника на СГКК - ГР. СОФИЯ и скицата – проект към нея.

 

Приложение: Копие на заповед № 18-5573-23.06.2020 г., копие на скица-проект.

 

 

 

                                           НАЧАЛНИК НА СГКК – ГР. СОФИЯ:…………………

                                                                                            / инж. Момчил Терзийски /

 

Дата на поставяне на таблото и публикуване на електронната страница на АГКК: 28.07.2020 г.