Изходящ № 24-15508-06.07.2020 г.

Версия за печатВерсия за печат
Документи: 
Документи: 
статус: 
Актуално
Срок на уведомлението: 
14 дни
Дата на отпубликуване: 
14.08.2020
До: 
ИВАН ТОНЕВ ИВАНОВ УЛ. „ЕМАНУИЛ МАНОЛОВ“ № 28А ГР. КАЗАНЛЪК ДО ЖИВКА ТОНЕВА ИВАНОВА ЖК „ИЗТОК“ БЛ. 24, ВХ. А, ЕТ. 7, АП. 20 ГР. КАЗАНЛЪК
Публикация на: 
Стара Загора

На основание чл. 61, ал. 1 от Административнопроцесуалния кодекс (АПК), във връзка с чл. 18а, ал. 8 от АПК и чл. 54, ал. 4 от Закона за кадастъра и имотния регистър (ЗКИР), Ви уведомявам, че по повод постъпило заявление рег. № 01-163886-21.04.2020 г., подадено на основание чл. 51, ал. 3 от ЗКИР, е издадена заповед № 18-6108-06.07.2020 г. на началника на Служба по геодезия, картография и кадастър (СГКК) - ГР. СТАРА ЗАГОРА, с която е одобрено изменението на кадастралната карта и кадастралния регистър на недвижимите имоти на с. Сулица.

Изменението засяга поземлени имоти с идентификатори 70202.501.409 и 70202.501.410, за който в кадастралния регистър на недвижимите имоти сте записан като собственик или носител на друго вещно право.

В двуседмичен срок, считано от датата на получаване на настоящoто уведомление, Ви се предоставя възможност да се запознаете със Заповед № 18-6108-06.07.2020 г. на началника на СГКК - ГР. СТАРА ЗАГОРА и скицата – проект към нея.

 

 

Приложение: Заповед № 18-6108-06.07.2020 г. и скица проект № 15-586526-06.07.2020 г.

 

 

 

                           НАЧАЛНИК НА СГКК – ГР. СТАРА ЗАГОРА:…………………

                                                                                                      / инж. Дияна Балева /

 

 
 
ВИ
 
 
 
 
Дата на залепване на таблото в СГКК: 30.07.2020г.