Изходящ № 24-14889-30.06.2020 г.

Версия за печатВерсия за печат
Документи: 
Документи: 
статус: 
Актуално
Срок на уведомлението: 
14 дни
Дата на отпубликуване: 
15.07.2020
До: 
АНАТОЛИ БОГОМИЛОВ ПЕНЕВ
Публикация на: 
Велико Търново

На основание чл. 61, ал. 1 от Административнопроцесуалния кодекс (АПК), във връзка с чл. 18а, ал. 10 от АПК и чл. 54, ал. 4 от Закона за кадастъра и имотния регистър (ЗКИР), Ви уведомявам, че по повод постъпило заявление рег. № 01-145764-30.03.2020 г., подадено на основание чл. 51, ал. 3 от ЗКИР, е издадена заповед № 18-5846-29.06.2020 г. на началника на Служба по геодезия, картография и кадастър (СГКК) - ГР. ВЕЛИКО ТЪРНОВО, с която е одобрено изменението на кадастралната карта и кадастралния регистър на недвижимите имоти на гр. Свищов, състоящо се в нанасяне верните граници на поземлени имоти на адрес: гр. Свищов, мест. „Шатрата 1“.

Изменението засяга поземлен имот с идентификатор 65766.16.77, поземлен имот с идентификатор 65766.16.78, поземлен имот с идентификатор 65766.16.80, поземлен имот с идентификатор 65766.16.79, за който в кадастралния регистър на недвижимите имоти сте записан като собственик или носител на друго вещно право.

В двуседмичен срок, считано от датата на поставяне на уведомлението на таблото в приемната на СГКК – гр. Велико Търново и на електронната страница на Агенцията по геодезия, картография и кадастър, Ви се предоставя възможност да се запознаете със Заповед № 18-5846-29.06.2020 г. на началника на СГКК - ГР. ВЕЛИКО ТЪРНОВО и скицата – проект към нея.

 

Приложение: Заповед № 18-5846-29.06.2020 г

 

 

Дата на поставяне на таблото и публикуване на електронната страница на АГКК: 01.07.2020 г.

Дата на сваляне от таблото и електронната страница на АГКК: 16.07.2020 г.

 

 

 

 

 

 

                   НАЧАЛНИК НА СГКК – ГР. ВЕЛИКО ТЪРНОВО:…………………

                                                                                                  / инж. Иван Анастасов /