Изходящ № 24-14589-26.06.2020 г.

Версия за печатВерсия за печат
Документи: 
Документи: 
статус: 
Актуално
Срок на уведомлението: 
14 дни
Дата на отпубликуване: 
11.07.2020
До: 
ТОДОР БОРИСЛАВОВ ВАСИЛЕВ
Публикация на: 
Велико Търново

На основание чл. 61, ал. 1 от Административнопроцесуалния кодекс (АПК), във връзка с чл. 18а, ал. 10 от АПК и чл. 54, ал. 4 от Закона за кадастъра и имотния регистър (ЗКИР), Ви уведомявам, че по повод постъпило заявление рег. № 01-137934-18.03.2020 г., подадено на основание чл. 51, ал. 3 от ЗКИР, е издадена заповед № 18-4639-02.06.2020 г. на началника на Служба по геодезия, картография и кадастър (СГКК) - ГР. ВЕЛИКО ТЪРНОВО, с която е одобрено изменението на кадастралната карта и кадастралния регистър на недвижимите имоти на гр. Велико Търново за схема на самостоятелен обект в сграда с идентификатор 10447.515.462.1.17, схема на самостоятелен обект в сграда с идентификатор 10447.515.462.1.18, състоящо се в нанасяне верния контур на самостоятелен обект в сграда на адрес: гр. Велико Търново, ул. „Иларион Драгостинов“ № 17, вх. Г, ет. 6, ап. 18.

Изменението засяга схема на самостоятелен обект в сграда с идентификатор 10447.515.462.1.17, схема на самостоятелен обект в сграда с идентификатор 10447.515.462.1.18, за който в кадастралния регистър на недвижимите имоти сте записан като собственик или носител на друго вещно право.

В двуседмичен срок, считано от датата на поставяне на уведомлението на таблото в приемната на СГКК – гр. Велико Търново и на електронната страница на Агенцията по геодезия, картография и кадастър, Ви се предоставя възможност да се запознаете със Заповед № 18-3519-08.04.2020 г. на началника на СГКК – Велико Търново и схемата – проект към нея.

Приложение: Заповед № 18-4639-02.06.2020 г.

 

Дата на поставяне на таблото и публикуване на електронната страница на АГКК: 26.06.2020 г.

 

 

 

 

НАЧАЛНИК НА СГКК – ГР. ВЕЛИКО ТЪРНОВО:…………………

            / инж. Иван Анастасов /