Изходящ № 24-14547-25.06.2020 г.

Версия за печатВерсия за печат
Документи: 
статус: 
Актуално
Срок на уведомлението: 
14 дни
Дата на отпубликуване: 
11.07.2020
До: 
ЦН при храм „Полагане пояса на Пресвета Богородица“ До: ПЕТЪР АНТОНОВ ПЕТРОВ До: ДИМИТЪР ЙОРДАНОВ ПЕТРОВ До: БОГОМИЛ ГЕОРГИЕВ ИВАНОВ До: МАРИЯ СТОЯНОВА ИВАНОВА До: ТОЛЯ СЛАВЧЕВА ТОДОРОВА До: н-ци на ЯНКО НИКОЛОВ НИКОЛОВ
Публикация на: 
Шумен

На основание чл. 61, ал. 1 от Административнопроцесуалния кодекс (АПК), във връзка с чл. 18а, ал. 8 от АПК и чл. 54, ал. 4 от Закона за кадастъра и имотния регистър (ЗКИР), Ви уведомявам, че по повод постъпило заявление рег. № 01-118311-05.03.2020 г., подадено на основание чл. 51, ал. 3 от ЗКИР, е издадена заповед № 18-5722-25.06.2020 г. на началника на Служба по геодезия, картография и кадастър (СГКК) - ГР. ШУМЕН, с която е одобрено изменението на кадастралната карта и кадастралния регистър на недвижимите имоти на с. Белокопитово за поземлени имоти с идентификатори 03633.501.230, 03633.501.233, 03633.501.235, 03633.501.236, 03633.501.237, 03633.501.238, сграда с идентификатор 03633.501.233.1, за които в кадастралния регистър на недвижимите имоти сте записан като собственик или носител на друго вещно право.

В двуседмичен срок, считано от датата на получаване на настоящoто уведомление, Ви се предоставя възможност да се запознаете със Заповед № 18-5722-25.06.2020 г. на началника на СГКК - ГР. ШУМЕН и скицата – проект към нея.

 

Приложение:

  1. Заповед № 18-5722-25.06.2020 г.
  2. Скица проект № 15-546820-25.06.2020 г.

 

 

                                              НАЧАЛНИК НА СГКК – ГР. ШУМЕН:…………………

                                                                                                              / инж. С. Василев /

 

ДАТА НА ПОСТАВЯНЕ НА ТАБЛОТО : 26.06.2020г.