Изходящ № 24-14437-25.06.2020г.

Версия за печатВерсия за печат
Документи: 
статус: 
Актуално
Срок на уведомлението: 
14 дни
Дата на отпубликуване: 
11.06.2020
До: 
До: ИВАН ДИМИТРОВ ЖЕЛЯЗКОВ гр. Ямбол, ул. „Радецки“ № 121 До: ОБЩИНА ЯМБОЛ гр. Ямбол, ул. "Г.С.Раковски" № 7 До: ПАРУШКА ТОДОРОВА ГАВАНАРОВА гр. Ямбол, ул. "Граф Игнатиев" № 68, вх. Б, ет. 2, ап. 30 До: ВЕСЕЛИНА ТОДОРОВА ТОДОРОВА гр. Ямбол, ж.к.. "Златен рог" бл. 41, вх. Е, ет.5, ап.113 До: ТОДОР ВАСИЛЕВ ТОДОРОВ гр. Ямбол, ж.к.. "Златен рог" бл. 41, вх. Е, ет.5, ап.113
Публикация на: 
Ямбол

            В изпълнение на чл.61, ал.1 на Административно процесуалния кодекс с настоящето Ви  уведомяваме, че по повод на постъпило Заявление вх. № 01-177515-04.05.2020г. подадено на основание  чл.56, ал.1 от Наредба № РД-02-20-5 от 15.12.2016 г. за съдържанието, създаването и поддържането на кадастралната карта и кадастралните регистри е извършено изменение на КККР на гр. Ямбол на основание чл.51, ал.1, т.1, чл.53а, т.3  от ЗКИР, засягащо поземлен имот с идентификатор 87374.527.27, находящ се в гр. Ямбол, ул. „Радецки“ № 121. 

Изменението се състои в заличаване на сгради с идентификатори 87374.527.27.1, и 87374.527.27.2 находящи се в гр. Ямбол, ул. „Радецки“ № 121, съгласно Удостоверение с изх. № 2801-09788/28.04.2020г. от Община Ямбол и собственоръчно подадено заявление, с цел актуализиране на КККР на гр. Ямбол.

Изменението подлежи на обжалване в 14-дневен срок на основание чл.149, ал.1 от АПК  пред Административен съд Ямбол чрез СГКК - Ямбол.

 

 

 

                                                             Началник на СГКК - гр. ЯМБОЛ:…………………............

                                                                     /Съгл. Заповед № 18-5668-24.06.2020г. К. Карастоянов/

 

 

 

Дата на поставяне на таблото и публикуване на електронната страница на АГКК: 25.06.2020г.

Дата на сваляне от таблото: 10.07.2020 г.