Изходящ № 24-14126-22.06.2020 г.

Версия за печатВерсия за печат
Документи: 
статус: 
Актуално
Срок на уведомлението: 
14 дни
Дата на отпубликуване: 
12.08.2020
До: 
КАЛЯ ИВАНОВА КАПИНАРОВА ГР. ВАРНА УЛ. НАРОДНИ БУДИТЕЛИ 053 Б 06 040 КОПИЕ ДО ДАНИЕЛА ПЕПИЕВА ТРАЙКОВА ГР. ВАРНА УЛ. ГРИГОР ПЪРЛИЧЕВ № 15, ЕТ. 2, АП. 5
Публикация на: 
Варна

На основание чл. 61, ал. 1 от Административнопроцесуалния кодекс (АПК), във връзка с чл. 18а, ал. 8 от АПК и чл. 54, ал. 4 от Закона за кадастъра и имотния регистър (ЗКИР), Ви уведомявам, че по повод постъпило заявление рег. № 01-513695-12.11.2019 г., подадено на основание чл. 51, ал. 3 от ЗКИР, е издадена заповед № 18-5543-22.06.2020 г. на началника на Служба по геодезия, картография и кадастър (СГКК) - ГР. ВАРНА, с която е одобрено изменението на кадастралната карта и кадастралния регистър на недвижимите имоти на гр. Дългопол за поземлен имот с идентификатор 24565.502.668, сграда с идентификатор 24565.502.668.1, сграда с идентификатор 24565.502.668.2, поземлен имот с идентификатор 24565.502.2337, състоящо се в Отразяване на границите на поземлен имот, съгласно документи за собственост, геодезически измервания на място и проект на правоспособно по ЗКИР лице.

Изменението засяга поземлен имот с идентификатор 24565.502.668, сграда с идентификатор 24565.502.668.1, сграда с идентификатор 24565.502.668.2, поземлен имот с идентификатор 24565.502.2337, за който в кадастралния регистър на недвижимите имоти сте записан като собственик или носител на друго вещно право.

В двуседмичен срок, считано от датата на получаване на настоящoто уведомление, Ви се предоставя възможност да се запознаете със Заповед № 18-5543-22.06.2020 г. на началника на СГКК - ГР. ВАРНА и скицата – проект към нея.

 

 

Приложение: Заповед № 18-5543-22.06.2020 г. и скица проект № 15-298557-01.04.2020 г.

 

                                                           За Началник на СГКК – ГР. ВАРНА:…………………

                                                                                                       / инж. Йовка Атанасова /

                                                                                   Съгласно Заповед № 18-12918 от 09.12.2019г. на Началника на СГКК- гр. Варна