Изходящ № 24-13869-18.06.2020 г.

Версия за печатВерсия за печат
Документи: 
статус: 
Актуално
Срок на уведомлението: 
14 дни
Дата на отпубликуване: 
11.07.2020
До: 
САВА ИВАНОВ САВОВ ПЕНКА ЙОРДАНОВА САВОВА НИКОЛА ИВАНОВ ИЛИЕВ ЕЛЕНКА СТЕФАНОВА ИЛИЕВА СОБСТВЕНИЦИТЕ НА АП.15 гр. Сливен, кв. СИНИ КАМЪНИ, бл. 10, вх. К, ет. 5
Публикация на: 
Сливен

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ПЕНКА ЙОРДАНОВА САВОВА, ЕЛЕНКА СТЕФАНОВА ИЛИЕВА,

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН САВА ИВАНОВ САВОВ, НИКОЛА ИВАНОВ ИЛИЕВ,

На основание чл. 61, ал. 1 от Административнопроцесуалния кодекс (АПК), във връзка с чл. 18а, ал. 8 от АПК и чл. 54, ал. 4 от Закона за кадастъра и имотния регистър (ЗКИР), Ви уведомявам, че по повод постъпило заявление рег. № 01-244647-15.06.2020 г., подадено на основание чл. 51, ал. 3 от ЗКИР, е издадена заповед № 18-5418-18.06.2020 г. на началника на Служба по геодезия, картография и кадастър (СГКК) - ГР. СЛИВЕН, с която е одобрено изменението на кадастралната карта и кадастралния регистър на недвижимите имоти на гр. Сливен за схема на самостоятелен обект в сграда с идентификатор 67338.523.103.1.13, схема на самостоятелен обект в сграда с идентификатор 67338.523.103.1.14, схема на самостоятелен обект в сграда с идентификатор 67338.523.103.1.15, състоящо се в редакция на схема на самостоятелен обект..

Изменението засяга схема на самостоятелен обект в сграда с идентификатор 67338.523.103.1.13, схема на самостоятелен обект в сграда с идентификатор 67338.523.103.1.14, схема на самостоятелен обект в сграда с идентификатор 67338.523.103.1.15, схема на самостоятелен обект в сграда с идентификатор, за който в кадастралния регистър на недвижимите имоти сте записан като собственик или носител на друго вещно право.

В двуседмичен срок, считано от датата на получаване на настоящoто уведомление, Ви се предоставя възможност да се запознаете със Заповед № 18-5418-18.06.2020 г. на началника на СГКК - ГР. СЛИВЕН и схема-проект към нея.

Приложение: Заповед № 18-5418-18.06.2020 г. и схема- проект № 15-518860 /18.06.2020 г.

                                         НАЧАЛНИК НА СГКК – ГР. СЛИВЕН:…………………

                                                                                                 /инж.Теодора Балулова /

*На основание чл.18а, ал. 10 от АПК уведомлението да се постави на табло в СГКК -Сливен и да се публикува на електронната страница на Агенция по геодезия,

картография и кадастър.

*Дата на поставянe на табло:26.06.2020г   *Дата на сваляне от табло:10.07.2020г