Изходящ № 24-13457-16.06.2020 г.

Версия за печатВерсия за печат
Документи: 
Документи: 
статус: 
Актуално
Срок на уведомлението: 
14 дни
Дата на отпубликуване: 
14.07.2020
До: 
ЙОРДАНКА ГЕОРГИЕВА ГЕОРГИЕВА гр. Ямбол, ул.“Сердика“ № 3
Публикация на: 
Ямбол

На основание чл. 61, ал. 1 от Административнопроцесуалния кодекс (АПК), във връзка с чл. 18а, ал. 8 от АПК и чл. 54, ал. 4 от Закона за кадастъра и имотния регистър (ЗКИР), Ви уведомявам, че по повод постъпило заявление рег. № 01-162345-16.04.2020 г., подадено на основание чл. 51, ал. 3 от ЗКИР, е издадена заповед № 18-5169-16.06.2020 г. на началника на Служба по геодезия, картография и кадастър (СГКК) - ГР. ЯМБОЛ, с която е одобрено изменението на кадастралната карта и кадастралния регистър на недвижимите имоти на гр. Ямбол за поземлен имот с идентификатор 87374.535.33, поземлен имот с идентификатор 87374.535.35, сграда с идентификатор 87374.535.35.1, схема на самостоятелен обект в сграда с идентификатор 87374.535.35.1.1, схема на самостоятелен обект в сграда с идентификатор 87374.535.35.1.2, сграда с идентификатор 87374.535.35.3, сграда с идентификатор 87374.535.35.5, сграда с идентификатор 87374.535.35.6, сграда с идентификатор 87374.535.35.2, сграда с идентификатор 87374.535.35.4, схема на самостоятелен обект в сграда с идентификатор 87374.535.35.1.3, представлява отстраняване на непълнота и грешка в КККР на гр.Ямбол, в поземлен имот с идентификатор  87374.535.35, състояща се в корекция на границата между поземлени имоти 87374.535.35 и 87374.535.33 в рамките на допустимото, контура на сграда с идентификатор 87374.535.35.1 и в очертанията на самостоятелен обект 87374.535.35.1.1, нанасяне на нов самостоятелен обект с идентификатор 87374.535.35.1.3 на етаж 1 с адрес гр. Ямбол, ул. СЕРДИКА № 1-3

Изменението засяга поземлен имот с идентификатор 87374.535.33, поземлен имот с идентификатор 87374.535.35, сграда с идентификатор 87374.535.35.1, схема на самостоятелен обект в сграда с идентификатор 87374.535.35.1.1, схема на самостоятелен обект в сграда с идентификатор 87374.535.35.1.2, сграда с идентификатор 87374.535.35.3, сграда с идентификатор 87374.535.35.5, сграда с идентификатор 87374.535.35.6, сграда с идентификатор 87374.535.35.2, сграда с идентификатор 87374.535.35.4, схема на самостоятелен обект в сграда с идентификатор 87374.535.35.1.3, за който в кадастралния регистър на недвижимите имоти сте записан като собственик или носител на друго вещно право.

В двуседмичен срок, считано от датата на получаване на настоящoто уведомление, Ви се предоставя възможност да се запознаете със Заповед № 18-5169-16.06.2020 г. на началника на СГКК - гр. ЯМБОЛ и скицата – проект към нея.

 

 

                                           НАЧАЛНИК НА СГКК – ГР. ЯМБОЛ:…………………

                                                                                                          / инж. Р. Христова /

 

Дата на поставяне на таблото и публикуване на електронната страница на АГКК: 29.06.2020г.

Дата на сваляне от таблото: 13.06.2020 г.